Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Stolno, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347440/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA STOLNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 99 i 98 obręb Rybieniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STOLNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118537

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stolno

1.4.2.) Miejscowość: Stolno

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-212

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stolno.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stolno.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347440

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00326936/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 PLN
(słownie zł siedem tysięcy złotych zł 00/100).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Nicolaus Bank
nr konta: 25 9511 0000 0016 1969 2000 0030
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: SGNiL.271.01.2022.RD”.

Po zmianie:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 PLN
(słownie : dwa tysiące złotych 00/100).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Nicolaus Bank
nr konta: 25 9511 0000 0016 1969 2000 0030
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: SGNiL.271.01.2022.RD”.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 09:00

Po zmianie:
2022-09-19 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 09:30

Po zmianie:
2022-09-19 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-15

Po zmianie:
2022-10-18

Zobacz inne

Prawo