Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347504/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1762 obręb 208 Nowe Miasto

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001023003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Geodetów 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178503600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPGK RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Rzeszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130333537

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Geodetów 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-328

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opgk.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opgk.rzeszow.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1.3.) Oddział zamawiającego: Rzeszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250010982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-728

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzeszow@totalizator.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.totalizator.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

1. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy i zawarcia umowy.
2. OPGK Rzeszów S.A. będzie dokonywało wszelkich czynności nadzorczych, kontrolnych, uzgodnień oraz kontaktów z Generalnym Wykonawcą oraz innych czynności związanych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
3. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. upoważnił w/w zamawiających do wykonywania powierzonych czynności.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1762 obręb 208 Nowe Miasto

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a9fc66-f16b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091372/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84a9fc66-f16b-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 11 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwane dalej rozporządzeniem PrezesaRady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 11 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem
25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie (dalej: IAS w Rzeszowie).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów (nr tel. +48 17 850 36 39, adres e-mail:
ias.rzeszow@mf.gov.pl).
2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (nr tel. +48 22 694 55 55, adres email: kancelaria@mf.gov.pl).
3. W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.rzeszow@mf.gov.pl .
4. IAS w Rzeszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
• postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1801-ILZ.260.30.2022;
• realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
8. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor IAS w Rzeszowie;
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1801-ILZ.260.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych polegających na przebudowie XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1762 obręb 208 Nowe Miasto. Realizowane zadanie inwestycyjne obejmuje: przebudowę istniejącego budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacyjną, chłodniczą, grzewczą, przebudową istniejącego węzła cieplnego oraz wykonaniem dodatkowego pośredniego węzła cieplnego, wentylacją mechaniczną w budynku przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (gwarancja) odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie doświadczenia (pkt 6.2.1.SWZ).
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej umowy dotyczącej robót budowlanych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych (budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub nadbudowa) w budynku czynnym o minimum 10 kondygnacjach naziemnych i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 mln złotych brutto.
Przez wartość robót budowlanych rozumie się, wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez Generalnego Wykonawcę Robót Budowlanych od inwestora z tytułu ich wykonania.
Zamawiający wymaga również, aby zakres robót w ramach umowy dotyczył co najmniej robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie kwalifikacji zawodowych Wykonawcy (pkt 6.2.2. SWZ).
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
2.1. kierownikiem budowy- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadająca minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy ww. specjalności, z zastrzeżeniem, że w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy na jednej ukończonej inwestycji budowlanej obejmującej swoim zakresem roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy i dotyczące co najmniej robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych oraz instalacyjnych w budynku czynnym o minimum 10 kondygnacjach naziemnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 zł brutto. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
2.2. kierownikiem robót-osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadająca minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót ww. specjalności, przy robotach budowlanych - robotach instalacyjnych branży sanitarnej prowadzonych w budynku czynnym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5000 metrów kwadratowych. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
2.3. kierownikiem robót- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadająca minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
3. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 6.2.1. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego z wykonawców, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia wymaganych zdolności przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z wykonawców, który w ramach przyjętego podziału zadań, o którym mowa w pkt 6.5. SWZ wyznaczony zostanie do realizowania zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania tych zdolności.
4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 6.2.2. SWZ Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych zdolności w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunki.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 6.2.1. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
1) celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia opisanego w pkt 6.2.1 SWZ, Wykonawca, przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z określeniem przedmiotu z uwzględnieniem powierzchni całkowitej budynku, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
2) celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych, opisanych w pkt 6.2.2 SWZ, Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności osób, które będą pełnić funkcje kierownika budowy i kierownika robót w poszczególnych specjalnościach, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o których mowa w pkt 6.2.2.1-6.2.2.3. SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 składają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunki objęte treścią odpowiednio pkt 6.2.1. i 6.2.2. SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone wg wzoru Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga w przypadku, o którym mowa w pkt 4.14. SWZ złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowym środkiem dowodowym jest:
2.1. karta produktu;
2.2. certyfikat lub inny dokument wydany przez odpowiednią jednostkę badawczą i dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający wymaga w przypadku, o którym mowa w pkt 4.14. SWZ złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowym środkiem dowodowym jest:
2.1. karta produktu– dla opisu odwołującego się do dokumentu własnego wykonawcy (dostawcy);
2.2. certyfikat lub inny dokument wydany przez odpowiednią jednostkę badawczą i dopuszczony do stosowania w budownictwie – dla opisu odwołującego się do dokumentu wystawianego przez podmiot trzeci.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4/A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium: w kwocie: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje w zakresie wadium opisane są w rozdziale 12 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: umocowanie do reprezentowania wykonawców, o którym mowa w pkt 1 i 2 może wynikać albo z dokumentu pełnomocnictwa, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w granicach unormowania w art. 455 ustawy Pzp.
2. Wszystkie zmiany umowy zostały opisane w § 15 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawarto w rozdziale 14 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W celu ograniczenia liczby wykonawców, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający ogranicza liczbę Wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 Wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w Rozdziale 17 SWZ. W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W związku z wprowadzoną ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – Zamawiający, działając na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy wykluczy z postępowania:
1).wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.
2. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 1 następuje na okres trwania okoliczności określonych w ppkt 1-3.
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Zobacz inne

Prawo