Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gostyń, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347568/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY,GOSTYŃ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY,GOSTYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411184602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 257

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@biblioteka.gostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.gostyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3fdc929-3417-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bibliotekabip.gostyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bibliotekabip.gostyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne.
1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu
komunikacji elektronicznej (inna niż złożenie oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej: dyrektor@biblioteka.gostyn.pl
1.2. Korespondencja przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej nie może być szyfrowana.
1.3. W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt 1.1 powyżej, w zakresie:
1.3.1. przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,
1.3.2. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
1.3.3. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/ poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
1.3.4. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. lub złożenia podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
1.3.5. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków
dowodowych,
1.3.6. przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
1.3.7. przesyłania wniosków, informacji oświadczeń Wykonawcy,
1.3.8. przesyłania odwołania, innych dokumentów.
1.4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania:
https://bibliotekabip.gostyn.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkrety Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej do konkretnego Wykonawcy.
1.5. Wykonawca, jako profesjonalny podmiot, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na stronie
prowadzonego postępowania: https://bibliotekabip.gostyn.pl przesłanych przez Zamawiającego.
1.6. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania przez pocztę elektroniczną.
1.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto ePUAP, za pośrednictwem którego będzie miał
dostęp do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
1.8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem referencyjnym postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj.: Or-21/6/2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 p.z.p., Zamawiający – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu -
informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, 63-800
Gostyń, reprezentowany przez dyrektora Przemysława Pawlak
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Biblioteka jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod.biblioteka@ochrona-danych24.com
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z p.z.p. oraz w pozostałych celach określonych w p.z.p.;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 p.z.p.; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w p.z.p. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z p.z.p.;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX p.z.p., do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or-21/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół i elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu.
3. Zakres prac będzie zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR oraz z opisem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 900 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla wszystkich części:

Kryterium 1: Cena oferty brutto (K1) – 90%
Kryterium 2: Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi (K2) – 10%

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki określone w SWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych w niniejszym rozdziale kryteriów:

P =K1 + K2
gdzie:
P – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
K1 – oznacza wartość punktową w kryterium „cena oferty brutto”
K2 – oznacza wartość punktową w kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi”

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

4. Zasady oceny kryteriów:
a) W kryterium „Cena oferty brutto (C)” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku, wynikającą z następującego algorytmu:
najniższa całkowita cena ofertowa brutto
C= ----------------------------------------------------- x 90
cena ocenianej oferty

gdzie:
C – ilość punktów otrzymana w kryterium „cena oferty brutto”
b) W kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi (K1)” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zgodnie z
poniższymi zasadami:
- wydłużenie o 12 miesięcy – 5 pkt
- wydłużenie o 24 miesiące – 10 pkt

UWAGA!
A. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Wykonawca za zaoferowanie takiego okresu
otrzyma 0 (zero) punktów.
B. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu wydłużenia gwarancji i rękojmi Zamawiający
uzna, że Wykonawca zaoferował okres 60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji i rękojmi.
C. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy
Zamawiający zastrzega, że dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p.
D. Okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wiążący na etapie realizacji umowy,
E. Zamawiający informuje, że termin rękojmi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu terminu gwarancji i kończy nie wcześniej, niż w dniu wygaśnięcia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
F. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin rękojmi krótszy niż termin gwarancji, Zamawiający wydłuży termin rękojmi
do terminu gwarancji i oceni ofertę z uwzględnieniem długości terminu gwarancji.
G. W przypadku, gdy Wykonawca poda wartości pośrednie dla terminu gwarancji i rękojmi, zamawiający zaokrągli termin w dół, jeżeli różnica miesięcy będzie wynosiła mniej niż 6 miesięcy i w górę, jeżeli różnica będzie wynosiła więcej niż 6 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach
określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie dachu wraz z
remontem lub przebudową lub budową instalacji klimatyzacji;
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia i będzie
posiadać następujące uprawnienia do:
1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, osoba ta będzie pełnić
funkcję kierownika budowy;
2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, osoba ta będzie pełnić
funkcję kierownika robót, Zamawiający zastrzega, że jedna z osób, o których mowa w pkt 2.4 lit. b) powyżej, winna być obecna codziennie na budowie na etapie realizacji umowy. Od momentu przekazania terenu budowy do zakończenia prac.
Osoby te mogą być na budowie naprzemiennie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1 potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i
zawodowej:
1.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
1.2.2. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
1.1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 56 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Biblioteki: Nr 96 1600 1462 1817 8732 9000 0001 w banku: BNP Paribas Bank
Polska S.A. z dopiskiem: wadium do postępowania nr Or-21/6/2022 Szczegółowe informacje dot. wadium znajdują się w
Rozdziale X SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 p.z.p. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 p.z.p. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów,
d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,
e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie
konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,
2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły
wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin)
wynikający z przepisów prawa,
5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu
zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%.
6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.
7) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy
może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw.
Szczegółowy opis zmian został zawarty we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przez platformę: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. Nazwa skrytki ePUAP z której będzie korzystał Zamawiający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń (63-800
Gostyń, woj. Wielkopolskie): /BPMiGGostyn/SkrytkaESP
4. OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
4.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
4.2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
4.3. Oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 p.z.p. – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 9 ppkt 9.2 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;
5. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z Rozdziałem XI pkt 7 lub 8 SWZ;
6. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 SWZ, wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
7. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły
opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.

Zobacz inne

Prawo