Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rypin, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347587/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870202

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Strażacka 1

1.4.2.) Miejscowość: Rypin

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 542803404

1.4.8.) Numer faksu: +48 542803404

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zarzaddrog-rypin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatrypinski.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347587

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00343273/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00024824/04/P

Po zmianie:
2022/BZP 00024824/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
• 4.000,00 zł, jeżeli składa ofertę na część I zamówienia,
• 4.000,00 zł, jeżeli składa ofertę na część II zamówienia.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S.A. 09 1020 1462 0000 7102 0307 4457 z dopiskiem – „Wadium do przetargu na …… (tytuł przetargu lub nr postępowania, część …….)….”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, o których mowa w pkt. 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.

Po zmianie:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
• 3.000,00 zł, jeżeli składa ofertę na część I zamówienia,
• 3.000,00 zł, jeżeli składa ofertę na część II zamówienia.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S.A. 09 1020 1462 0000 7102 0307 4457 z dopiskiem – „Wadium do przetargu na …… (tytuł przetargu lub nr postępowania, część …….)….”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, o których mowa w pkt. 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.

Zobacz inne

Prawo