Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Karnice, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347665/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Karnice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzeszyn wraz z przyłączem gospodarstw domowych oraz budową oczyszczalni lokalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karnice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684373

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nadmorska 7

1.4.2.) Miejscowość: Karnice

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-343

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@karnice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karnice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347665

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00309393/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:00

Po zmianie:
2022-09-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 11:00

Po zmianie:
2022-09-30 11:00

Zobacz inne

Prawo