Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubaczów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347753/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miejska Lubaczów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubaczowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubaczów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900690

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 26

1.4.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: 166328010

1.4.8.) Numer faksu: 166321191

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.lubaczow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubaczow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347753

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00308581/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 12:00

Po zmianie:
2022-09-22 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 12:15

Po zmianie:
2022-09-22 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-15

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo