Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Stargard, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347804/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego z Oddziałmi Mistrzostwa Sportowego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa łącznika budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego z Oddziałmi Mistrzostwa Sportowego

1.2.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000238983

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: B. Limanowskiego 7,9

1.4.2.) Miejscowość: Stargard

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 578 36 02

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sp3stargard@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp3.stargard.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347804

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00334024/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku będącego wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 100 000,00 zł brutto każda.
Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo
i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku przedmiotowego udziału w postępowaniu.
Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo jeden
z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót), albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie może wykazać się wykonaniem wymaganych robót) polega
na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót.
b) Wykonawca posiada lub dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną
do realizacji zamówienia pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane, uprawniające do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku będącego wpisanym do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, o wartości robót minimum 100 000,00 zł brutto każda.
Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo
i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku przedmiotowego udziału w postępowaniu.
Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót), albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie może wykazać się wykonaniem wymaganych robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót.
b) Wykonawca posiada lub dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną
do realizacji zamówienia pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 10:00

Po zmianie:
2022-09-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 10:05

Po zmianie:
2022-09-23 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-22

Zobacz inne

Prawo