Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biskupiec, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347941/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511315745

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Armii Krajowej 8

1.4.2.) Miejscowość: Biskupiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 897156313

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-biskupiec.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347941

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00337118/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.b) tiret 2:
- Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi (zbieranie i transport);
- Zamawiający wymaga spełniania wymagań art. 20 oraz art. 95 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 t.j. z późn. zm.), w szczególności dotyczących technologii unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych oraz położenia spalarni służącej do ich unieszkodliwiania.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.b) tiret 2:
- Zamawiający wymaga wpisu wykonawcy do rejestru BDO;
- Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia właściwego organu na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (dotyczy podmiotów zobowiązanych do jej posiadania);
- Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia właściwego organu na unieszkodliwianie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia;
- Zamawiający wymaga spełniania wymagań art. 20 oraz art. 95 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 t.j. z późn. zm.), w szczególności dotyczących technologii unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych oraz położenia spalarni służącej do ich unieszkodliwiania.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi (zbieranie i transport),
b) Dokument potwierdzający, że wykonawca dysponuje na okres realizacji zamówienia czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych (180102*, 180103*, 180106*, 180182*), w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania, posiadającą wolne moce przerobowe dla ilości odpadów zakaźnych pochodzących od Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszym zamówieniu.

Po zmianie:
a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (dotyczy podmiotów zobowiązanych do jej posiadania);
b) Decyzja/pozwolenie Marszałka Województwa potwierdzająca, że wykonawca dysponuje na okres realizacji zamówienia czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych (180102*, 180103*, 180106*, 180182*), w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania oraz posiadającą wolne moce przerobowe dla ilości odpadów zakaźnych pochodzących od Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszym zamówieniu.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi (zbieranie i transport),
b) Dokument potwierdzający, że wykonawca dysponuje na okres realizacji zamówienia czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych (180102*, 180103*, 180106*, 180182*), w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania, posiadającą wolne moce przerobowe dla ilości odpadów zakaźnych pochodzących od Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszym zamówieniu.

Po zmianie:
a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (dotyczy podmiotów zobowiązanych do jej posiadania);
b) Decyzja/pozwolenie Marszałka Województwa potwierdzająca, że wykonawca dysponuje na okres realizacji zamówienia czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych (180102*, 180103*, 180106*, 180182*), w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania oraz posiadającą wolne moce przerobowe dla ilości odpadów zakaźnych pochodzących od Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszym zamówieniu.

Zobacz inne

Prawo