Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347960/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dowożeniu obiadów do punktu położonego na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154-Dom Dziennego Pobytu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5241067534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wincentego 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-291

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277 02 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-targowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dowożeniu obiadów do punktu położonego na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154-Dom Dziennego Pobytu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6645ff6a-341e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6645ff6a-341e-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - (adres ePUAP Zamawiającego: /OPS_Targowek/skrytka )
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi podać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych , przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamówienia.publiczne@ops-targowek.waw.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza też możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email ops.tar@ops-targowek.waw.pl . Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. św. Wincentego 87;
 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@ops-targowek.waw.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP TP 13/2022 prowadzonym w oparciu o art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP TP 13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 58800 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na dostarczaniu gorących posiłków dla klientów OPS.
Przygotowywanie i dowożenie obiadów
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie dla klientów Zamawiającego gorących posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie oraz surówka) i dowożenie ich do placówki wskazanej przez Zamawiającego przez 5 dni w tygodniu okresie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż od 01.10.2022 r.
1. Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków w naczyniach zbiorczych Wykonawcy,
z zastrzeżeniem ust. 7 i transportem Wykonawcy. Koszty zakupu jednorazowych pojemników biodegradowalnych wraz ze sztućcami, w przypadku, o którym mowa w ust. 7 obciąża Wykonawcę i mieści się w ramach jego wynagrodzenia. Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 7 nie ma prawa żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.
2. Posiłki dowożone i wniesione będą przez Wykonawcę, do następującego punktu położonego na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
a ) przy ul. Radzymińskiej 154 w Warszawie, 35 obiadów dziennie –– Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek – Dom Dziennego Pobytu.
3. Zamawiający przewiduje, że dziennie należy przygotować ok. 35 obiadów. Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć dokładnej, dziennej liczby posiłków, dlatego też liczba ok. 35 jest szacunkowa. Zamawiający przewiduje, że liczba obiadów będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego powiadamiania Wykonawcy o ilości posiłków, które mają być przywiezione danego dnia do godziny 9.00. Zamawiający informuję, że możliwe jest zwiększenie bądź obniżenie ilości posiłków o 20%.
4. Łączna liczba obiadów w okresie trwania umowy wynosi szacunkowo 4200 posiłków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował dla wszystkich części następującymi kryteriami i ich znaczeniem, tj.:

1) Cena – 60%
2) Doświadczenie zawodowe kucharza – 40%

Ocena ceny i doświadczenia przedmiotu zamówienia będzie poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do najniższej ceny spośród zaproponowanych w danej części .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów :
3) W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że:
a) zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, wpisany jest do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej. Podstawa prawna art. 4, art. 61 i art.62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.), art. 31 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE, L 165 z 30.04.2004 r.) art. 4 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.),
c) środek transportu przeznaczony do przewozu posiłków został dopuszczony do użytkowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej :
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
5) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
• posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu żywności, spełniającego wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami,
• pomieszczenie/kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki spełnia wszystkie wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
• dysponowanie do realizacji zamówienia osobami spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne określone stosownymi przepisami.
Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem zdolności technicznej i zawodowej sprawdzi czy wykaz i załączone dokumenty potwierdzają spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku zdolności technicznej i zawodowej w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia wpisując w wykazie personelu min. kucharza.
Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oceni czy wykaz osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia ( zał. nr 4) potwierdza spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kucharza.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie spełniającym poniżej opisane wymogi. Oferent dołączy do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp. ).
Wymogi dotyczące lokalu
Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym lub restauracyjnym przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. Lokal wraz z zapleczem musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2020 r. poz.2021) – do wglądu przy podpisaniu umowy.
Dysponowanie lokalem spełniającym w/w warunki Wykonawca potwierdzi poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia o dysponowaniu lokalem (zał. nr 4) wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy) na czas realizacji zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami służącymi do przewozu żywości, spełniającymi wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami oraz spełniają wymogi określone w ustawie o elektro mobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunki zostaną uznane przez Zamawiającego, za spełnione jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać je łącznie.

2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, po¬legać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono¬micznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączą¬cych go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do¬świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających za¬soby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdol¬ności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspo¬zycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dyspono¬wał niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywi¬sty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że:
a) zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, wpisany jest do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej. Podstawa prawna art. 4, art. 61 i art.62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.), art. 31 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE, L 165 z 30.04.2004 r.) art. 4 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.),
c) środek transportu przeznaczony do przewozu posiłków został dopuszczony do użytkowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
• posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu żywności, spełniającego wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami,
• pomieszczenie/kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki spełnia wszystkie wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
• dysponowanie do realizacji zamówienia osobami spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne określone stosownymi przepisami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie Wykonawcy
dot. lokalu, w którym będą przygotowywane posiłki oraz o osobach wykonujących zamówienie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, po¬legać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono¬micznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączą¬cych go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do¬świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających za¬soby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdol¬ności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspo¬zycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dyspono¬wał niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywi¬sty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy nie więcej niż o 50% w stosunku do kwoty, o której mowa w § 4 ust. 3, zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia i zmiany zakresu zadań realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nastąpiła konieczność:
a) zmniejszenia liczby podopiecznych lub
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
2) nastąpiła konieczność zmiany liczby posiłków będących przedmiotem zamówienia, przy czym ich wahania (zwiększenie lub zmniejszenie) nie mogą być większe niż 20 % wartości liczbowej/ilościowej wskazanej w umowie, co przełoży się również odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3;
3) zmiany zakresu OPZ i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji, niezmieniającej istoty usługi, jeżeli zmiany są wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć
w momencie wszczęcia postępowania przetargowego, ani w jego trakcie;
4) zaistniała siła wyższa, tj. zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
5) zaistniała zmiana prawa mającego wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia;
6) zaistniały okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;
7) nastąpiła konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy;
8) nastąpiła konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wynikającej
z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków u Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy, zgodnie z pierwotnymi warunkami;
9) zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
10) zaistnieje konieczność zmiany nazw Stron, siedzib i adresów do korespondencji.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wymagań ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o których mowa w § 1 ust. 16 w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) zostaną wprowadzone zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mające wpływ na wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowie;
2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mające wpływ na wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami służącymi do przewozu żywości, spełniającymi wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami oraz spełniają wymogi określone w ustawie o elektro mobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunki zostaną uznane przez Zamawiającego, za spełnione jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać je łącznie.

Zobacz inne

Prawo