Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347982/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz posadzki w budynku Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Świętojańska 5.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000284368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałkowska 9/15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-626

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228257589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz posadzki w budynku Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Świętojańska 5.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b00aa1a-3413-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00347236/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz posadzki w budynku Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Świętojańska 5

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b00aa1a-3413-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia, środki dowodowe i inne dokumenty Wykonawcy sporządzają pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową w najnowszej dostępnej wersji:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Opera
2) Konto poczty elektronicznej.
3) Dostęp do Internetu.
4) Zainstalowana przeglądarka plików .pdf (np. Acrobat Reader).
5) Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.
6) Dozwolone formaty załączników: .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz posadzki w budynku Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Świętojańska 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena i okres rękojmi

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi którakolwiek z przesłanek/okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych
w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, oraz jeżeli nie wystąpi którakolwiek z przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt 1 ppkt. 1 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa), chyba że w przypadku spółki cywilnej z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
4. Podwykonawca, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Do oferty Wykonawca winien załączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie
z dyspozycją art. 125 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
2) W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w ppkt. 1 składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3) W przypadku gdy Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom, o ile są znani na etapie złożenia oferty, informację o braku wobec nich podstaw wykluczenia Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1, dołączając oświadczenie podwykonawcy złożone zgodnie z dyspozycją art. 125 ustawy Pzp;
4) W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu, jeżeli został sporządzony w postaci papierowej, poświadczonego przez mocodawcę jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź przez notariusza,
tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp składane na wezwanie Zamawiającego.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na wezwanie.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający uzyska samodzielnie odpis lub informację z właściwego rejestru publicznego na podstawie danych zawartych przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1.
3. Forma składania dokumentów:
1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 6 do SWZ składa się wraz z ofertą
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) Wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze, bądź innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy lub wskazaną w pełnomocnictwie rodzajowym lub szczegółowym;
4) Pełnomocnictwo składa się wraz z ofertą zgodnie z pkt 1 ppkt. 4;
5) Oświadczenie na podstawie art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Załącznik Nr 7 do SWZ składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4. Do składania podmiotowych środków dowodowych zastosowane ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Do oferty Wykonawca winien załączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie
z dyspozycją art. 125 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
2) W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w ppkt. 1 składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3) W przypadku gdy Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom, o ile są znani na etapie złożenia oferty, informację o braku wobec nich podstaw wykluczenia Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1, dołączając oświadczenie podwykonawcy złożone zgodnie z dyspozycją art. 125 ustawy Pzp;
4) W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu, jeżeli został sporządzony w postaci papierowej, poświadczonego przez mocodawcę jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź przez notariusza,
tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp składane na wezwanie Zamawiającego.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na wezwanie.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający uzyska samodzielnie odpis lub informację z właściwego rejestru publicznego na podstawie danych zawartych przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1.
3. Forma składania dokumentów:
1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 6 do SWZ składa się wraz z ofertą
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) Wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze, bądź innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy lub wskazaną w pełnomocnictwie rodzajowym lub szczegółowym;
4) Pełnomocnictwo składa się wraz z ofertą zgodnie z pkt 1 ppkt. 4;
5) Oświadczenie na podstawie art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Załącznik Nr 7 do SWZ składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4. Do składania podmiotowych środków dowodowych zastosowane ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt 1 ppkt. 1 SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa), chyba że w przypadku spółki cywilnej z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy, spowodowane przez:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności wynikających ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) wchodzących w życie po dniu zawarcia umowy;
b) klęski żywiołowe, niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne niemożliwe do przewidzenia czynniki zewnętrzne;
c) następstwa działań administracyjnych (przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź odmowa wydania decyzji lub zezwoleń, konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy, zmiany przepisów powodujące konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia);
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych obiektów budowlanych, sieci, instalacji, itp.;
e) wstrzymanie robót przez Zamawiającego.
1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o ilość dni, w których te warunki wystąpiły, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody na zmianę warunków promesy inwestycyjnej o której mowa w § 1 ust. 4 umowy. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy.
1.2. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (oraz zabezpieczenia roszczeń
z tytułu rękojmi za wady) na przedłużony termin wykonania zamówienia, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy.
2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem,
że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.
3) Zmiany osobowe:
a) zmiana kluczowych specjalistów przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy (kierownik budowy) – zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy i jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ po udokumentowaniu stosownych uprawnień i uzyskaniu zgody Zamawiającego;
b) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców w trakcie składania ofert – na zasadach wskazanych w § 7 umowy;
c) zmiana osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy – zmiana nie wymaga aneksu do umowy, dla dokonania zmiany niezbędne jest przedłożenie Zamawiającemu stosownych wykazów
i uzyskania zgody Zamawiającego.
d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy - zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie;
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo