Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Polanów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348044/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Polanów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Wyposażenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Polanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: Polanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: (094)3188329

1.5.8.) Numer faksu: (094)3188387

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@polanow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wyposażenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2bf97af-341f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia otrzymał dofinansowanie na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.polanow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, strony internetowej Zamawiającego: https://bip.polanow.pl oraz poczty elektronicznej: m.dworakowska@polanow.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące złożenia oferty, o której mowa w ppkt 2 opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP, zgodnie z którymi Wykonawcy są zobowiązani postępować.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku wynosi 150 MB.
Identyfikator niniejszego postępowania dostępny na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Polna 4, 76 – 010 Polanów,
c) inspektorem ochrony danych osobowych jest Anna Sznyter, e-mail a.sznyter@pokis.polanow.pl
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym.
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3ustawy Pzp,
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO,
i) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
j) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GM.II.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie – meble kuchenne wraz z AGD, meble do pracowni multimedialnej, meble do Sali głównej.
1. Kuchnia – meble i AGD
1.1 Meble kuchenne
1.2 Szafki stojące
1.3 Chłodziarko – zamrażarka w zabudowie
1.4 Zmywarka w zabudowie meblowej
1.5 Zlew jednokomorowy z baterią – 1 kpl
1.6 Płyta indukcyjna z piekarnikiem – 1 szt.
1.7 Okap kuchenny – 1 szt.
2. Sala główna – meble
1.1 Stolik kwadratowy – 15 szt.
1.2 Szafa – 1 kpl
1.3 Regał otwarty – 2 szt.
1.4 Stolik okrągły – 1 szt.
1.5 Lampa podłogowa – 1 szt.
1.6 Krzesło – 50 szt.
1.7 Wieszak kolor – 1 szt.
1.8 Fotel uszak – 2 szt.
3. Wyposażenie dodatkowe
1.1 Szafy – 1 kpl
1.2 Wertykale okienne
4. Sala multimedialna
1.1 Biurko – 5 szt.
1.2 Fotel obrotowy – 5 szt.


5. Kuchnia wyposażenie
1.1 Patelnie w zestawie – 2 kpl
1.2 Zestaw garnków ( 10 elementów ) – 2 kpl
1.3 Wypiekacz do chleba
1.4 Parowar
1.5 Zestaw noży ( 5 sztuk ) – 3 kpl
1.6 Warnik do wody
1.7 Czajnik elektryczny 2,5 l
1.8 Zestaw 6 łyżek kuchennych - 2 kpl
1.9 Ekspres ciśnieniowy
1.10 Gofrownica -2 szt.
1.11 Kuchenka mikrofalowa
1.12 Robot kuchenny
1.13 Pucharki do lodów -50 szt.
1.14 Kubek do herbaty - 50 szt.
1.15 Filiżanka ze spodkiem - 50 szt.
1.16 Zestaw cukiernica + mlecznik – 3 kpl
1.17 Cedzak ( druszlak ) – 3 szt.
1.18 Salaterka ok. 23cm – 5 szt.
1.19 Salaterka ok. 18 cm – 5 szt.
1.20 Salaterka ok. 15 cm – 5 szt.
1.21 Salaterka ok. 10 cm – 5 szt.
1.22 Blacha do pieczenia ciasta - 2 szt.
1.23 Keksówka żaroodporna – 2 szt.
1.24 Forma prostokątna – 2 szt.
1.25 Talerz stalowy ok. 39 x 17 cm – 4 szt.
1.26 Taca do serwowania / podawania wym. 55 x 38 cm – 4 szt.
1.27 Taca – Taca kuchenna / taca kelnerska – 4 szt.
1.28 Garnek stalowy ok 30 l – 2 szt.
1.29 Zestaw obiadowy ( na 12 osób ) – 4 kpl
1.30 Szklanki do napojów – 50 szt.
1.31 Forma do pieczenia w piekarniku o wym. 20x30x6 cm – 2 szt.
1.32 Forma do tarty o średnicy 28 cm – 2 szt.
1.33 Tortownica z szklaną podstawą 26 cm – 2 szt.
1.34 Szybkowar
1.35 Komplet sztućców dla 6 osób – 9 kpl
1.36 Deska drewniana - 3 szt.
1.37 Chochla kuchenna – 4 szt.
1.38 Mop parowy
1.39 Mop obrotowy ( mop + wiadro )
1.40 Miotła na trzonku – 1 szt.
1.41 Szufelka
1.42 Kosz na odpady – 4 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert ceny i wydłużenia okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wyposażenie pracowni multimedialnej w sprzęt komputerowy, gry multimedialne i sprzęt biurowy:
1.1 Projektor
1.2 Karaoke
1.3 Zestaw nagłośnieniowy PA
1.4 Telewizor 85 cali
1.5 Uchwyt do TV
1.6 Drukarka wielofunkcyjna laserowa
1.7 Gilotyna do papieru
1.8 Laptop – 6 szt.
1.9 Laminator
1.10 Konsola do gier
- kontroler do gier – 8 kpl,
- słuchawki do gier – 8 kpl,
- gra typu FIFA 22,
- gra typu Minecraft ,
- gra typu Hot Wheeeles,
- gra typu Just Dance,
- gra typu Zaśpiewajmy,
- podłoga interaktywna,

4.2.6.) Główny kod CPV: 32340000-8 - Mikrofony i głośniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert ceny i wydłużonego okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wyposażenie plastyczno – rekreacyjne
Tabela 1 - Wyposażenie plastyczno – rekreacyjne
1.1 Sztaluga trójnożna drewniana – 6 szt.
1.2 Stół do tenisa
1.3 Leżak drewniany składany – 30 szt.
1.4 Piłkarzyki ( stół do gry )
1.5 Zestaw do badmintona – 3 kpl
1.6 Zestaw rakietek do tenisa – 2 kpl
1.7 Zestaw piłek do tenisa - 60szt.
1.8 Maty do fitnessu – 10 szt.
1.9 Piłka gimnastyczna – 10 szt.
1.10 Kijki trekkingowe – 20 szt.
1.11 Hula Hop z masażem – 10szt.
1.12 Zestaw hantli do fitnessu – 3 kpl
1.13 Gry edukacyjne :
- domino z dzwonkiem i zjeżdżalnią,
- domino gra planszowa,
- drewniana gra domino,
- domino plastikowe,
- klocki drewniane,
- gra edukacyjna alfabet,
- gra edukacyjna typu zgadnij czyja to flaga,
- gra edukacyjna Opowiem Ci mamo… - 2 szt.
- gra edukacyjna w poznanie zawodów,
- gra edukacyjna typu quiz,
- gra edukacyjna supermatematyk,
- gra edukacyjna ciało człowieka,
- układanka edukacyjna , gra słów,
- gra prawda czy fałsz,
- gra karciana typu duszki,
- gra edukacyjna- zgadywanki ortograficzne,
- gra karciana typu UNO,
- gra karciana typu DOS,
- gra typu statki,
- gra typu Gorący ziemniak,
- scrabble,
- statki- gra magnetyczna,
- gra milionerzy,
- gra na czas z klepsydrą,
- gra 5 sekund,
- gra planszowa Chińczyk,
- gra planszowa ludo chinczyk,
- bierki – 4 szt.
- szachy i warcaby – 2 szt.
- drewniane klocki w skrzynce,
- drewniana układanka – klaun,
- drewniana układanka – mozaika 44 el.
- klocki drewniane- zamek warowny,
- drewniane klocki magnetyczne,
- puzzle 3 obrazki,
- puzzle alladyn ,
- książeczki edukacyjne – 3 szt.
- domek dla lalek,
- lalka szmaciana- dziewczynka,
- lalka szmaciana- chłopiec,
- świecąca skakanka,
- skakanka ze zwierzątkami myszki,
- skakanka ze zwierzątkami kotki,
- drewniane kręgle żabki,
- latawiec,
- ringo – 2 szt.
- fartuszek lekarski,
- kostium szpiega,
- kask strażacki z szybką,
- kask budowlany ,
- kostium kowboja,
- kostium księżniczki,
- kostium fryzjerki,
- kostium magika,
- pojemnik na zabawki niebieski,
- pojemnik na zabawki żółty,
- interaktywny globus edukacyjny.
Tabela 2 - Wyposażenie do zajęć rękodzielniczych
1.1 Lampa nabiurkowa – 10 szt.
1.2 Szydełka zestaw
1.3 Zestaw drutów – 10 kpl
1.4 Krosno tkackie – 10 kpl
1.5 Lupa na szyję – 10 szt.
1.6 Maszyna do szycia – 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów ceny oraz wydłużonego okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz ofertowy. 2.Zobowiązanie/a podmiotu/ów trzeciego/ich (jeżeli dotyczy. 3. Pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy..4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych rzeczy objętych przedmiotem umowy na inne (tożsame), lub zmiany producenta asortymentu (dystrybutora) określonego w umowie, jeżeli zmiana jest konieczna z uwagi na brak lub wycofanie tej rzeczy z produkcji z zastrzeżeniem, że parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe będą takie same lub lepsze, a cena wskazana w umowie nie ulegnie zwiększeniu – na wniosek Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 15r. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy załączając stosowne oświadczenia lub inne dokumenty, które potwierdzą stan faktyczny podany w informacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania oświadczenia lub dokumentów. Jeśli Zamawiający uzna, że takie okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą dokona zmiany umowy m.in. poprzez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę [Formularz ofertowy, Zobowiązanie/a podmiotu/ów trzeciego/ich (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy), dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna (jeżeli dotyczy)] w postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

Zobacz inne

Prawo