Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348232/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

1.2.) Oddział zamawiającego: CSWL

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191571237

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jaskółcza 1

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-767

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 305 40 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.zalewska@laznia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.laznia.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Miejska Instytucja Kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348232

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00338945/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
CZĘŚĆ nr 2 zamówienia – dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Po zmianie:
unieważnione postępowanie w części nr 2 zamówienia

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej), w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
4) Aktualna koncesja (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

Po zmianie:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia, tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w Załączniku nr 1 do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu itd. Zmiany, o których mowa powyżej dokonywane są na podstawie aneksu do umowy.
2. Strony ustalają, iż zmiany cen dystrybucji energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie wymaga zmiany umowy.
3. Ponadto warunki zmian i przypadki zmiany postanowień niniejszej umowy są dopuszczalne, w przypadkach:
1)zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej było nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się bardziej ekonomiczne dla Zamawiającego,
2)zmiany aktualnej grupy taryfowej obiektu, w przypadku, gdy cena jednostkowa za kWh w nowej taryfie okaże się korzystniejsza dla Zamawiającego;
3)zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji;
4)zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku w trakcie trwania umowy nowych obiektów Zamawiającego lub też zlikwidowanych punktów.
5)zmiany terminu wykonania zamówienia będących następstwem zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:
A)gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji,
B)gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorów sieci, lub innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin ustawowo przyjęty dla danej czynności;
6)zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany:
A)ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT), lub ustawowej zmiany ceny jednostkowej za sprzedaż i/lub dystrybucję energii powodującą zmniejszenie wynagrodzenia
B)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
C)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
D)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach kapitałowych - o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;

Po zmianie:
1. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia, tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), dostaw energii do innych obiektów niewskazanych w Załączniku nr 1 do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu itd. Zmiany, o których mowa powyżej dokonywane są na podstawie aneksu do umowy.
2. Strony ustalają, iż zmiany cen dystrybucji energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie wymaga zmiany umowy.
3. Ponadto warunki zmian i przypadki zmiany postanowień niniejszej umowy są dopuszczalne, w przypadkach:
1)zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej było nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się bardziej ekonomiczne dla Zamawiającego,
2)zmiany aktualnej grupy taryfowej obiektu, w przypadku, gdy cena jednostkowa za kWh w nowej taryfie okaże się korzystniejsza dla Zamawiającego;
3)zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji;
4)zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku w trakcie trwania umowy nowych obiektów Zamawiającego lub też zlikwidowanych punktów.
5)zmiany terminu wykonania zamówienia będących następstwem zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:
A)gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji,
B)gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorów sieci, lub innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin ustawowo przyjęty dla danej czynności;
6)zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany:
A)ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT), lub ustawowej zmiany ceny jednostkowej za sprzedaż i/lub dystrybucję energii powodującą zmniejszenie wynagrodzenia
B)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
C)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
D)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach kapitałowych - o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 10:00

Po zmianie:
2022-09-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 10:00

Po zmianie:
2022-09-23 10:00

Zobacz inne

Prawo