Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowy Sącz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348250/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - (ul. Polna ) – Złockie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 18 442 64 88

1.4.8.) Numer faksu: (+48) 18 442 63 45

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348250

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00328619/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00029213/19/P

Po zmianie:
2022/BZP 00029213/20/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - (ul. Polna ) – Złockie w km 6+753 – 7+187 (zamówienie podstawowe) w zakresie:
2.1. roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni),
2.2. roboty ziemne (rozbiórka podbudowy),
2.3. stabilizacja warstwy podłoża o gr. 30 cm cementem o RM ≥ 2,5MPa z doziarnieniem kruszywem 30%,
2.4. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
2.5. wykonanie warstwy podbudowy gr. 7 cm z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC22P (KR3),
2.6. wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC16W (KR3),
2.7. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC11S (KR3),
2.8. wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego z ich powierzchniowym utrwaleniem grysem
i emulsją,
2.9. rozbiórka istniejącego chodnika (nawierzchnia z kostki, krawężniki, obrzeża, ławy i podbudowa)
2.10. wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej betonowej ograniczonego krawężnikiem betonowym i obrzeżem na podbudowie z kruszyw i podsypce cementowo-piaskowej,
2.11. regulacja studzienek dla włazów kanałowych (w tym z wymianą pokryw)
2.12. regulacja studzienek dla kratek ściekowych ulicznych (w tym z wymianą krat na krawężnikowe)
2.13. oznakowanie poziome i pionowe,
2.14. budowa doświetlonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego,
2.15. montaż barier
7. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja projektowa składająca się z następujących opracowań:
7.1. plany sytuacyjne, przekroje, PTOR,
7.2. przedmiar robót (element nr 1 – zamówienia podstawowe - gwarantowane, element nr 2
– zamówienie objęte opcją),
7.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
7.4. opis wymagań dla oświetlenia przejścia dla pieszych i oznakowania aktywnego (D-6 i pulsatory) – parametry techniczne BRD,

Po zmianie:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - (ul. Polna ) – Złockie w km 6+753 – 7+187 (zamówienie podstawowe) w zakresie:
2.1. roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni),
2.2. roboty ziemne (rozbiórka podbudowy),
2.3. stabilizacja warstwy podłoża o gr. 30 cm cementem o RM ≥ 2,5MPa z doziarnieniem kruszywem 30%,
2.4. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
2.5. wykonanie warstwy podbudowy gr. 7 cm z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC22P (KR3),
2.6. wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC16W (KR3),
2.7. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC11S (KR3),
2.8. wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego z ich powierzchniowym utrwaleniem grysem
i emulsją,
2.9. rozbiórka istniejącego chodnika (nawierzchnia z kostki, krawężniki, obrzeża, ławy i podbudowa)
2.10. wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej betonowej ograniczonego krawężnikiem betonowym i obrzeżem na podbudowie z kruszyw i podsypce cementowo-piaskowej,
2.11. regulacja studzienek dla włazów kanałowych (w tym z wymianą pokryw)
2.12. regulacja studzienek dla kratek ściekowych ulicznych (w tym z wymianą krat na krawężnikowe)
2.13. oznakowanie poziome i pionowe,
2.14. budowa doświetlonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego,
2.15. montaż barier
7. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja projektowa składająca się z następujących opracowań:
7.1. plany sytuacyjne, przekroje, PTOR,
7.2. przedmiar robót (element nr 1 – zamówienia podstawowe - gwarantowane, element nr 2
– zamówienie objęte opcją),
7.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
7.4. opis wymagań dla oświetlenia przejścia dla pieszych i oznakowania aktywnego (D-6 i pulsatory) – parametry techniczne BRD,

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:
3. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakres którego wchodzi modernizacja drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - (ul. Polna) - Złockie w km 6+218 – 6+753 w zakresie:
3.1. roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni),
3.2. roboty ziemne (rozbiórka podbudowy),
3.3. stabilizacja warstwy podłoża o gr. 30 cm cementem o RM ≥ 2,5MPa z doziarnieniem kruszywem 30%,
3.4. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
3.5. wykonanie warstwy podbudowy gr. 7 cm z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC22P (KR3),
3.6. wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC16W (KR3),
3.7. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC11S (KR3),
3.8. wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego z ich powierzchniowym utrwaleniem grysem
i emulsją,
3.9. regulacja studzienek dla włazów kanałowych (w tym z wymianą pokryw)
3.10. regulacja studzienek dla kratek ściekowych ulicznych (w tym z wymianą krat na krawężnikowe)
3.11. oznakowanie poziome i pionowe,
3.12. budowa doświetlonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego,
3.13. montaż barier
4. Maksymalna wartość opcji wynosi netto: 950 000,00 zł netto.
5. Zamawiający skorzysta z opcji w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych.
6. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia stanowiąca opcję jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać
z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Po zmianie:
3. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakres którego wchodzi modernizacja drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - (ul. Polna) - Złockie w km 6+218 – 6+753 w zakresie:
3.1. roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni),
3.2. roboty ziemne (rozbiórka podbudowy),
3.3. stabilizacja warstwy podłoża o gr. 30 cm cementem o RM ≥ 2,5MPa z doziarnieniem kruszywem 30%,
3.4. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
3.5. wykonanie warstwy podbudowy gr. 7 cm z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC22P (KR3),
3.6. wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC16W (KR3),
3.7. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC11S (KR3),
3.8. wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego z ich powierzchniowym utrwaleniem grysem
i emulsją,
3.9. regulacja studzienek dla włazów kanałowych (w tym z wymianą pokryw)
3.10. regulacja studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
3.11. oznakowanie poziome i pionowe,
3.12. montaż barier
4. Maksymalna wartość opcji wynosi netto: 950 000,00 zł netto.
5. Zamawiający skorzysta z opcji w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych.
6. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia stanowiąca opcję jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać
z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:00

Po zmianie:
2022-09-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:15

Po zmianie:
2022-09-19 12:15

Zobacz inne

Prawo