Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348266/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 i przy Al. Zjednoczenia 25

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 i przy Al. Zjednoczenia 25

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5d0c140-341c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015417/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Ochrona osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S.Żeromskiego 29 i Al.Zjednoczenia 25

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanychdanych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc:
Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwośćotworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; • Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnegoserwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe informacje zawiera sekcja IX ogłoszenia dot. pozostałych informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy,zsiedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawaodpowieInspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy moglizrealizowaćPana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowaniaoudzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;•Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.31.2022.EPI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 632500,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 564540,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:
1. W siedzibie Urzędu przy ul. S. Żeromskiego 29:
1) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu poprzez niedopuszczanie do powstania zagrożeń i przeciwdziałanie zdarzeniom o charakterze przestępczym i innym incydentom niebezpiecznym,
2) wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń służbowych od pracowników Urzędu i ich odpowiednie ewidencjonowanie i zabezpieczanie zgodnie z przyjętymi procedurami,
3) obserwacja przekazu z sytemu monitoringu wizyjnego i podejmowanie działań
w przypadku zauważenia sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo w chronionym budynku,
4) udzielanie wstępnych, ogólnych informacji interesantom,
5) monitorowanie sygnalizacji alarmowej oraz odpowiednie reagowanie – zgodnie z procedurami w przypadku załączenia sygnalizacji,
6) współdziałanie z innymi służbami w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia, zdrowia ludzkiego jak i mienia,
7) dokonywanie cyklicznych kontroli stanu bezpieczeństwa obiektu polegająca
na sprawdzeniu stanu zamknięć pomieszczeń, kontroli zachowania się interesantów
w wybranych strefach, zasadności przebywania pracowników i klientów poza godzinami pracy Urzędu,
8) sprawdzanie stanu zamknięć pomieszczeń biurowych Urzędu po godzinach pracy,
9) udzielenie wsparcia w przypadku prowadzenia ewakuacji z budynku,
10) cyklicznie sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na zewnątrz budynku (elewacji, okien wyjść ewakuacyjnych),
11) stosowanie się do regulaminów i procedur obowiązujących w Urzędzie w zakresie zapewnienia właściwego bezpieczeństwa (m.in. kontrola ruchu materiałowego, osobowego, instrukcji określającej zasady wydawania i przyjmowania kluczy),
12) umożliwienie wejścia do pomieszczeń służbowych po godzinach pracy lub w dni wolne tylko upoważnionym do tego pracownikom,
13) udzielenie pomocy niepełnosprawnym w dostaniu się do pomieszczeń Urzędu,
14) właściwe reagowanie na stwierdzone i awarie i usterki w budynkach Urzędu,
15) powiadamianie na bieżąco uprawnionych pracowników Urzędu o zdarzeniach
i spostrzeżeniach mających wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, w tym poprzez pocztę e-mailową,
16) reagowanie na próby wyniesienia mienia Urzędu, poprzez m.in sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionych obiektów sprzętu, będącego własnością Zamawiającego,
17) powiadomienie odpowiednich służb w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia,
18) podejmowanie czynnych działań w przypadku próby zakłócania porządku w obrębie chronionego budynku lub zagrożenia bezpieczeństwa pracownikom lub klientom,
19) reagowanie na prośby pracowników o udzielenie pomocy lub wsparcia z sytuacjami związanymi z ich bezpieczeństwem,
20) prowadzenie codziennej dokumentacji ochronnej,
21) zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i uszkodzeniom mienia chronionych obiektów.
2. W siedzibie Urzędu przy ul. Al. Zjednoczenia 25 - przekazywanie do centrum monitorowania Wykonawcy informacji o zdarzeniach (napad, włamanie itp.) wraz z jednoczesnym powiadomieniem służb publicznych (policja, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, straż pożarna itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania własnych urządzeń nadawczych współpracujących z centralką alarmową znajdującą się w siedzibie Zamawiającego
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa:
1) Projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 4 do SWZ;
2) Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 8 do SWZ (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy);
3) Tabela Służby Ochrony Obiektu Urzędu Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy– stanowiący załącznik nr 9 do SWZ (stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy);
4) Procedura działania grupy interwencyjnej- stanowiący załącznik nr 10 do SWZ (stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy);
5) Protokół przekazania-przejęcia - stanowiący załącznik nr 11 do SWZ (stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do projektowanych postanowień umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-31 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert będzie oceniana wg poniższej zasady:
P= PC
gdzie:
P – łączna ilość punktów oferty badanej
PC - ilość punktów oferty badanej w kryterium „Cena brutto”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Za spełniających warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, który udowodni, że posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach systemach alarmowych;
2) zdolności technicznej - dotyczącej doświadczenia Wykonawcy:
Za spełniających warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – realizuje lub zrealizował co najmniej 1 (jedną) usługę ochrony fizycznej obiektu/ów o charakterze budynku/ów kubaturowych (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, gospodarczych
i magazynowych) o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto, przy założeniu, że wykazana usługa świadczona była w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy.
UWAGA! Zamawiający uzna wykazaną usługę, o której mowa powyżej, realizowaną w ramach umowy niezakończonej przed terminem składania ofert, jeżeli wartość należycie wykonanej do tego terminu usługi była nie mniejsza niż 600 000,00 brutto zł., a okres ciągłego świadczenia usługi obejmował minimum 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 12.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach systemach alarmowych
b) wykaz usług (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca (obiektu) wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonuje , oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
15.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
15.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w pkt 12.1. SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.2. SWZ.
15.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 18.4.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
15.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
15.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.4.2.1. oraz 18.4.2.2. SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.4.2.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 12.2.2), 12.2.4) lit. A) SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.4.2.2. SWZ składa każdy z nich.
15.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 455 ustawy P.z.p., z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:
1) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia (w tym Podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy P.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot (Podwykonawca) lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot (Podwykonawca) na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (Podwykonawcy) (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy P.z.p. oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w zakresie w jakim były żądane w SWZ),
2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem systemu informatycznego, pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczenie wykonawcy następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
Ewa Pietrzak - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, tel.: 22 443 48 22 3.
3. c.d. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej:
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
1) W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz
64bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
2) W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz
64bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) • Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentówmożnazweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
3) W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.Informacje dodatkowe:
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plikzpodpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem). • Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik zpodpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
4. Zamawiający dookreśla termin wskazany w SEKCJI IV-Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: nie wcześniej niż od dnia 31.10.2022 r.* od godz. 12.00 do dnia 30.09.2023 roku do godz. 12.00 - z zastrzeżeniem, że jest to termin najwcześniejszy i może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury.

Zobacz inne

Prawo