Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radom, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348328/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu Pakiet office poziom podstawowy finansowane ze środków Funduszu Pracy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 671983721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-612

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 384-20-74

1.5.8.) Numer faksu: (048) 363-48-73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pupradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pupradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu Pakiet office poziom podstawowy finansowane ze środków Funduszu Pracy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a4c5d34-342e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348328

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029080/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu 3 tematów finansowane z Funduszu Pracy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.pupradom.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie
platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom
3) Preferowanym kanałem komunikacji między Zamawiającym a wykonawcami jest formularz o nazwie: „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego” na https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
3) włączona obsługa JavaScript,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
8) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na brak dotrzymania wymogu braku możliwości
zapoznania się z ofertą przed terminem jej złożenia, o którym mowa w art. 221 ustawy Pzp.
10) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Radomiu. Kontakt: listownie: 26-612 Radom, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną
na stronie www.radom.praca.gov.pl, telefonicznie: 48 384-20-80,48 386-70-44
2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych zwyznaczonymInspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu Pakiet office -poziom podstawowy finansowane ze środków Funduszu Pracy w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Dane osobowe Wykonawcy mogą być przetwarzane w ramach Szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radomiu.
4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane mogą zostać
udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych.
5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie -
zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
7. Informacja o wymogu zbierania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa.
8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są
pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania
publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących
Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.pupradom.pl oraz
w serwisie informacyjnym www.radom.praca.gov.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.TP.26.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy
z obszaru 1 tematu tj pakiet office poziom podstawowy w formie kursu dla maksymalnie 30 osób bezrobotnych (uprawnionych) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu.
2) Ilość osób skierowanych przez Zamawiającego na kurs jest zamierzeniem zamawiającego
i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 1 osobę. Wykonawca składając ofertę winien skalkulować cenę tak, aby było możliwe przeprowadzenie szkolenia przy mniejszej niż zakładana liczbie osób. W takim przypadku maksymalny koszt szkolenia zostanie wyliczony proporcjonalnie na podstawie kosztu osobogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w kalkulacji kosztów szkolenia- załącznik
nr 1A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która
nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu ISO 9001

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez Wykonawcę (aktualnej i określającej czas jej obowiązywania) Akredytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nadanej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003r. (Dz. U. z 2003r nr 227 poz. 2247)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, co wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1100 ze zm.)
Wykonawca spełni warunek, gdy uzyska wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku w oparciu o dane zawarte w publicznym rejestrze upublicznionym pod adresem: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek w sytuacji, gdy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych dostępnym pod wskazanym powyżej adresem znajdować się będą dane Wykonawcy wskazujące, że kontynuuje on działalność szkoleniową w danym roku kalendarzowym.

1.2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:

1) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia
w zakresie przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego:
a) co najmniej jednym pomieszczeniem, w którym odbędą się zajęcia teoretyczne dla uczestników szkolenia (tj salą wykładową) ze wskazaniem jego adresu i opisu miejsca -wg załącznika nr 8 do SWZ
b) co najmniej jednym pomieszczeniem/ salą/ pokojem/ wyposażonym w dziesięć stanowisk komputerowych jednocześnie z oprogramowaniem firmy Microsoft Office w wersji 2019 bądź nowszej, w którym odbędą się zajęcia praktyczne dla uczestników szkolenia ze wskazaniem jego adresu i opisu miejsca - wg załącznika nr 8 do SWZ
Uwaga!: (Zamawiający dopuszcza aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w tym samym miejscu)
2) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do realizacji szkolenia w zakresie przeprowadzenia szkolenia pakiet office poziom podstawowy, która posiada wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne, oraz zrealizowała minimum 160 godzin szkoleń/kursów/lekcji z zakresu informatyki-
wg załącznika nr 7 do SWZ);Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie
w oparciu o złożone wraz z ofertą, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie - załącznik nr 4 do SWZ, które - na późniejszym etapie postępowania - zweryfikowane zostanie na podstawie:
3.1. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 7 oraz
3.2. Wykazu narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 do SWZ,
złożonych na wezwanie przez Wykonawcę ocenionego najwyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenie Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP -załącznik nr 6 do SWZ.
2. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust.5 dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP - załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wpisanych
informacji poprzez zażądanie przedstawionych dokumentów potwierdzające powyższe przed podpisaniem umowy.
2.Wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Opracowany program szkolenia zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SWZ
2. Deklaracje posiadania Certyfikatu ISO 9001 ( jeżeli posiada) wraz z Certyfikatem.
3. Deklaracje posiadania Akredytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nadanej na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 ( Dz. U. z 2003 r Nr 227 poz. 2247) ( jeżeli posiada) wraz z dokumentem
akredytacyjnym

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opracowany program szkolenia zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
2. Kalkulacja kosztów - załącznik nr 1 A do SWZ
3 Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, o ile
umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców ( t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
4. Oświadczenia Wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert i zgodnie z treścią załącznika nr 3 i 4 do SWZ.
5. Ponadto, w terminie składania ofert Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, zobowiązany
jest złożyć:
6. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do jego wykluczenia
o którym mowa w art. 125 ust.5 – załącznik nr 3 do SWZ,
7. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu przez niego warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim Zamawiający powołuje się na jego zasoby, o którym mowa
w art. 125 ust.5 – załącznik nr 5 do SWZ,
8. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami).
9. Wykonawcy składający ofertę wspólną, w terminie składania ofert zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynikać
będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy okoliczności, w której Wykonawcy występujący wspólnie
polegają na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi wymagające spełniania warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, na podstawie
art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo wskazujące postępowanie, którego dotyczy oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z podaniem adresu ich siedziby a także ustanowionego pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania składa się wraz z ofertą.
3. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w tym także przez pełnomocnika.
4. Ofertę składa i podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty, o których mowa w dziale VII pkt 3.1, 3.6 i 3.7 SWZ
składa
odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Tylko w zakresie przewidzianym w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom do upływu terminu składania ofert

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo