Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Markusy, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348737/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MARKUSY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dróg gminnych w miejscowości: Zwierzno, Kępniewo, Markusy wraz z utwardzeniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MARKUSY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748123

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Markusy, 82

1.4.2.) Miejscowość: Markusy

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-325

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 503 449 705

1.4.8.) Numer faksu: 55 239 43 52

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: markusy@data.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipmarkusy.warmia.mazury.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348737

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00330873/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
5. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) W zakresie zamiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenie o czas niezbędny do zakończenia wykonanie jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania następujących okoliczności:
a) z powodu wystąpienia sił wyższych, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi albo grożącym powstaniem szkody w mieniu (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegające od normy, zdarzenia o charakterze regionalnym tj. powódź, podtopienia). Nie uważa się za czynniki zakłócające wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę, a także pandemii wirusa SARS-CoV-2,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
d) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, w tym polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
2) W zakresie wykonania robót dodatkowych nieobjętych zmówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne do realizacji zamówienia podstawowego na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia,
d) zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych musza być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót,
e) Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamówienia przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania jak w ofercie Wykonawcy.

Po zmianie:
Obowiązki Wykonawcy:
26) zapewnienie finasowania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ze zapłata w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego,
27) zapis zawarty w powyższym ustępie wynika z warunku 5 pkt 5 Wstępnej Promesy NR 2/2021/1247/PolskiLad jaką Zamawiający uzyskał na dofinansowanie inwestycji „Remont dróg gminnych w miejscowości: Zwierzno, Kępniewo, Markusy wraz z utwardzeniem terenu” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia:
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w dwóch płatnościach z zastrzeżeniem, że:
1) I płatność dokonana zostanie po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach inwestycji i w wysokości nie wyższej niż 50 % wartości umowy z VAT (określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy);
2) II płatność dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy i wyniesie 50 % wartości umowy z VAT (określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy).

Zobacz inne

Prawo