Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ząbkowice Śląskie, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348756/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Ząbkowice Śląskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec” - przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 383 obręb Jaworek - łącznik Bobolice - Sieroszów”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec” - przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 383 obręb Jaworek - łącznik Bobolice - Sieroszów”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5178ce34-34c0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021978/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grochowiska, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym dokumentów i oświadczeń elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń (tj. cyfrowego odwzorowania dokumentów, oświadczeń w postaci papierowej opatrzone podpisem
elektronicznym) oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są na stronie:
https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie są następujące:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wszelkie oświadczenia, dokumenty, w tym również OFERTA sporządzane są przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452 tj.), pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatrywane:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej /Dz. U. z 2020r. poz. 1173 tj. ze zm./);
- LUB podpisem zaufanym (o którym mowa w art. 20 aa ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346 tj.);
- LUB podpisem osobistym (o którym mowa w art. 10 a ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021
r. poz. 816 tj. ze zm.).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) zwanego dalej RODO,
uprzejmie informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Ząbkowice Śląskie, z siedzibą przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP
887-16-35-243, REGON 890718461, tel. +48 (74) 816-53-00, email: urzad@zabkowiceslaskie.pl (dalej Zamawiający, Administrator).
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany w poprzednim punkcie adres, pocztą elektroniczną na adres email:
iod@zabkowiceslaskie.pl. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Administratorze.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) dalej PZP, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
PZP.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do brzmienia art. 22
RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z tym jednak
zastrzeżeniem, że zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu
pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 ;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie informujemy, że osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec” - przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 383 obręb Jaworek- łącznik Bobolice - Sieroszów”
Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej (wewnętrznej) o długości 186,0 m, zlokalizowanej na działce nr 383 w miejscowości Jaworek.
Droga wewnętrzna o numerze działki 383 stanowi część łącznika drogowego pomiędzy drogą powiatowa nr 3070D oraz 3174D. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi o łącznej długość 186,0m. Istniejące jezdnia wykonana jest z betonu asfaltowego, a jej szerokość wynosi od 3,5 do 4,0m. Stan techniczny nawierzchni oceniono jako niezadowalający z uwagi na liczne uszkodzenia w postaci: spękań zaniżeń, wykruszeń oraz wyboi. Po obu stronach jezdni występują pobocza z kruszywa łamanego. Stan poboczy oceniono również jako niezadowalający. Po stronie lewej występuje rów przydrożny częściowo zanieczyszczony.
Istniejące uzbrojenie terenu
Na podstawie mapy do celów projektowych nie stwierdzono występowania infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej. Nie wyklucza się występowania infrastruktury nieoznaczonej na mapie.
Nie wyklucza się występowania urządzeń infrastruktury nie oznaczonych na mapie.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:
• roboty ziemne,
• profilowanie podłoża,
• roboty nawierzchniowe - wykonanie nawierzchni jezdni (grunt stabilizowany cementem, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwy bitumiczne),
• uzupełnienie poboczy z kruszywa,
• oczyszczenie istniejącego rowu.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1. Pełna dokumentacja projektowa.
2. STWIORB.
3. Pomocniczych przedmiarach robót.

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy, przedstawiając planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy i finansowanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe.

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy (trzy letni). Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zmawiający
przewiduje możliwość zastosowania art. 305 ustawy Pzp. tj. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu warunków,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, robót budowlanych oraz ewentualnych dostaw o wartości 50 %
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości
zamówienia. Zamówienie polegać będzie m.in. na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz będzie zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego. Opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści pierwotnej umowy (załącznik do SWZ) określają w
szczególności jakie roboty budowlane, usługi Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych robót, usług.
Podstawą do wszczęcia negocjacji będą średnie ceny w cennikach np. Intercenbud lub Sekocenbudu dla województwa, w którym
roboty budowlane są wykonywane, obowiązujące w danym kwartale. Dla dostaw i usług podstawą do wszczęcia negocjacji będzie
cennik obowiązujący w danym momencie u Wykonawcy, Podwykonawcy lub innego podmiotu. Całkowita wartość niniejszego
zamówienia uwzględnia również wartość zamówienia ustalonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Całkowita
wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od wartości określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zdolność techniczna:
- osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
- Kierownikiem budowy - 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej
oraz
posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz
pełnił funkcję jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru w specjalności drogowej na co najmniej 1 robocie
budowlanej, polegającej na budowie/ przebudowie/ remoncie dróg.
Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2021 r. poz. 1646).
Wszystkie wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie
posiadają biegłej znajomości języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między zamawiającym a wykonawcą, na okres i dla
potrzeb realizacji zamówienia.
- Zdolność zawodowa:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie – zrealizował na co najmniej 1 zamówienie na roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej
200.000,00 brutto.
Uwaga: Nie wykazywać robót o wartości niższej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto 00/100).
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą roboty budowlane w innych walutach niż złoty polski Zamawiający przeliczy
podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności zawodowej oraz zdolności technicznej dopuszcza się łączne spełnianie warunku przez
wykonawców.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w
oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający działając zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, jeśli uzna to za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania, MOŻE wezwać Wykonawców do złożenia:
1) oświadczenia (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru w celu potwierdzenia umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.) z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznika nr 4 do
SWZ;
4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne lub
jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może w każdym czasie, na każdym
etapie postępowania wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta - na ofertę składa się:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.
Do przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do SWZ. W treści oferty należy zamieścić
informacje zawarte w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SWZ).
Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części X SWZ.
2) Pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) MOCODAWCY, o ile ofertę składa
pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art.
97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 tj. ze zm.) tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami części VIII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Okres ważności wadium:
Wykonawca zabezpiecza ofertę wadium na okres do dnia: 29.10.2022r.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą
jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299 tj.).
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu:
a) Wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Urząd Miejski w Ząbkowicach
Śląskich:
Bank Spółdzielczy nr 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005
jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego,
b) zaleca się w tytule przelewu wpisać : „wadium na zabezpieczenie oferty Wykonawcy …………., dotyczącej zamówienia
pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec” -
przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 383 obręb Jaworek- łącznik Bobolice - Sieroszów”.
2) w przypadku gwarancji i poręczeń:
a) wadium wnoszone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wadium musi być - pod rygorem nieważności -
wniesione w ORYGINALE w postaci elektronicznej;
b) wadium należy dołączyć do oferty wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
c) dokument powinien określać:
 Zamawiającego – poprzez wskazanie Zamawiającego, jako podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień
wynikających z gwarancji,
 charakter gwarancji – poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia
udziału przez Wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego zamówienia publicznego (podać nazwę),
 bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
98 ust. 6 ustawy Pzp,
 termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą;
d) Zamawiający ZALECA (jedynie), aby dokument wskazywał również adres e-mailowy gwaranta/poręczyciela lub adres
skrzynki ePUAP (jeśli go gwarant/poręczyciel posiada).
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) - art. 58 ust.1 ustawy Pzp. W takim
przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo (przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt 2
części VI SWZ) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków udziału w
postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w części V SWZ „warunki
udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączą do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy –
zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum),
zawierającą, co najmniej:
- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także
w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.
- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do zaciągania
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
5. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ttps://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 85 UST. 2 USTAWY PZP.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni od daty przekazania placu budowy.
Rozpoczęcie robót – termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy.
Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień, zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.


Zamawiający informuje, że umożliwia wszystkim potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z pełną dokumentacją dotyczącą realizacji niniejszego zadania w stopniu równym, w terminie co najmniej określonym art. 283 ustawy Pzp. W przypadku udziału w niniejszym postępowaniu podmiotu, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp., ciężar dowodu braku zakłócenia konkurencji leży po stronie Wykonawcy, który złożył ofertę.
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI:

Zamówienie jest spójne w zakresie przedmiotu prac przeznaczonych do wykonania. Zakres zamówienia obejmuje roboty drogowe obejmujące przebudowę odcinka drogi o długości 186m. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie konstrukcji i nawierzchni bitumicznej drogi. Prace te są ściśle ze sobą powiązane. Fakt ten determinuje od wykonawcy potrzebę takiej koordynacji wszystkich prac, aby dotrzymać termin umowny zakończenia wszystkich prac. Ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na całość wykonanych prac objętych zamówieniem. Odpowiedzialność różnych wykonawców w przypadku rozdzielenia zamówienia może pociągnąć za sobą przerzucanie odpowiedzialności z wykonawcy na wykonawcę w przypadku wystąpienia wad, biorąc pod uwagę że roboty budowlane są ze sobą ściśle powiązane skutkować może poważnym utrudnieniem egzekwowania warunków gwarancji czy tez rękojmi za wady.
W związku z powyższym zasadny jest brak podziału zamówienia na części.

Zobacz inne

Prawo