Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konstantynów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348775/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA KONSTANTYNÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KONSTANTYNÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237581

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul.Kard. St. Wyszyńskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Konstantynów

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-543

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: +48833414192

1.4.8.) Numer faksu: +48833414192

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina.konstantynow@gmail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348775

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00330207/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:15

Po zmianie:
2022-09-22 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-18

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo