Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczytna, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348841/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA SZCZYTNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 600 000,00 zł dla Gminy Szczytna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZYTNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczytna

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74-86-83-305

1.5.8.) Numer faksu: 74-86-83-020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szczytna@szczytna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szczytna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność wynikająca z przepisów ustawy o samorządzie gminnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 600 000,00 zł dla Gminy Szczytna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84689f42-346a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063723/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 600 000,00 zł dla Gminy Szczytna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0a2a077f-fba3-4d8a-b3a3-b004ce46873e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu , https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto naePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email szczytna@szczytna.pl
9.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, za pomocą poczty elektronicznej, na adres email szczytna@szczytna.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy .
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Szczytna w wysokości 3.600.000,00 zł
1) Przeznaczenie kredytu – kredyt przeznaczony będzie na pokrycie planowanego deficytu.
2) Uruchomienie kredytu będzie następować w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego. Wypłata środków będzie dostosowana do bieżących potrzeb finansowych.
3) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30 grudnia 2022 r.
4) Oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki bazowej WIBOR 3 M – ustalonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzający okres odsetkowy powiększonej o stałą marżę banku.
5) Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielenia kredytu.
6) Stawka procentowa na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie aktualnych stawek WIBOR 3 M ustalonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzający okres odsetkowy.
7) Bank będzie obliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu.
8) Okres kredytowania od 2022 r. do 31.12.2027 r.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu kredytowania w trakcie realizacji umowy.
10) Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych w latach 2023 – 2027 na ostatni dzień roboczy miesiąca począwszy od roku 2023, tj.
- 12 rat w roku 2023 w wysokości 60.000,00 x 12 m-cy = 720.000,00 zł,
- 12 rat w roku 2024 w wysokości 60.000,00 x 12 m-cy = 720.000,00 zł,
- 12 rat w roku 2025 w wysokości 60.000,00 x 12 m-cy = 720.000,00 zł,
- 12 rat w roku 2026 w wysokości 60.000,00 x 12 m-cy = 720.000,00 zł,
- 12 rat w roku 2027 w wysokości 60.000,00 x 12 m-cy = 720.000,00 zł,
11) Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy bądź rachunek techniczny (jeżeli spłata kredytu dokonana zostanie przed terminem określonym w harmonogramie, to dzień ten jest dniem spłaty kredytu).
12) Odsetki od kredytu płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego pełnego miesiąca po dacie uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia dokonania ostatniej spłaty raty kapitałowej.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
14) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
15) W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
16) Za wydanie opinii/zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu, bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
17) W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt, dodatkowych kont służących do obsługi kredytu, bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
18) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
19) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
20) W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa kredytowa.
21) Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej stanowiącej zabezpieczenie umowy kredytowej.
22) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez żadnych
konsekwencji finansowych.
23) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów i bez wymaganej zgody Wykonawcy oraz konieczności sporządzania aneksu, z zastrzeżeniem, że minimalna kwota kredytu wyniesie 2.000.000,00 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w u.p.z.p. oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny i uzyska największą liczbę punktów (K) wynikających z podanego w SWZ wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz wobec, których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, podane w art. 112 ust. 2 u.p.z.p. , określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ w zakresie posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług bankowych, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p Zamawiający będzie wymagał podmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdziale XXIII pkt 5).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: amawiający na podstawie art 274 ust.1 u.p.z.p. będzie wymagał w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p do złożenia przez Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności przez bank

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie:
1)pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego o numerze: 21 9523 0001 0004 3166 2000 0001 w takim terminie aby wadium znalazło się na w/w koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej

6. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone zostały w u.p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3.Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p.z.p. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.3. , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie , z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3.5.W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4.Zgodnie z art. 118 ust. 1 u.p.z.p., wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w załączniku nr 2 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

Zobacz inne

Prawo