Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Juchnowiec Kościelny, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348882/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Juchnowiec Kościelny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Hołówkach Małych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Juchnowiec Kościelny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659355

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lipowa 10

1.4.2.) Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-061

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348882

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00333805/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00019825/10/P

Po zmianie:
2022/BZP 00019825/11/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 21.09.2022 roku do godziny 10:00,
tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po zmianie:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 7 600 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych), w terminie do dnia 21.09.2022 roku do godziny 10:00,
tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz inne

Prawo