Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siemianowice Śląskie, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349067/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odzieży medycznej i obłożenia medycznego jednorazowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odzieży medycznej i obłożenia medycznego jednorazowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d90542b-34be-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017955/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Odzież medyczna i obłożenia medyczne jednorazowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://clo.com.pl/zamowienia_klasyczne/clo-zp-57-2022/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy,
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl,
c) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 lit. b adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CLO/ZP/57/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Obłożenia i podkłady medyczne
1. Kołdra jednorazowa kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta BairHugger. Rozmiar 200-215cm x 85-99cm. Pakowana pojedynczo. Wyrób medyczny.
Ilość: 350 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Odzież medyczna jednorazowa
1. Antystatyczna odzież pod kombinezon wykonana z oddychającej włókniny, posiadająca wytrzymałość na rozciąganie, zapewniająca ochronę przed pyłami i cząstkami stałymi, bluza z długim rękawem zakończonym elastycznym mankietem, bluza wkładana przez głowę, długie spodnie ze ściągaczem lub gumką w pasie, niepyląca z możliwością sterylizacji radiacyjnej bądź parowej.
Odzież przeznaczona do pracy w pomieszczeniach czystych spełniających klasę czystości C (maksymalna dopuszczalna liczba cząstek/m3 o wymiarze równym lub większym niż podane w tabeli w SWZ).
Ilość: 600 kompletów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Obłożenia i podkłady medyczne
1. Podkład/serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samo wygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia, wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.
Parametry:
- chłonność min. 35ml/100 cm2,
- gramatura podstawowa nie mniejsza niż: 295g/m2,
- wymiary: 95-110cm x 220-240cm, rdzeń chłonny o wymiarach co najmniej 45cm x 200cm.
Wyrób medyczny.
Ilość: 2000 sztuk.
2. Podkład/serweta ochronna, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo co zapobiega tworzeniu się zagięć pod pacjentem, wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.
Parametry:
- chłonność min. 35ml/100 cm2,
- gramatura podstawowa nie mniejsza niż 295g/m2,
- wymiary: 95-110cm x 145-155cm, rdzeń chłonny o wymiarach co najmniej 45cm x 130cm, serweta zakończona marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu.
Wyrób medyczny.
Ilość: 1000 sztuk.
3. Jednorazowa mata na podłogę o dużej chłonności płynów (minimum 3l/m2) rozmiar 70cm x 140cm (+/- 5cm). Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana pojedynczo.
Ilość: 50 sztuk.
4. Dwustronna mata podłogowa o dużej chłonności płynów (minimum 20l/m2), rozmiar 75cm x 35cm (+/- 5cm), w tym część chłonna 70cm x 30cm (+/- 2cm), marginesy ułatwiające usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa z warstwą żelującą. Produkt jednorazowego użytku, niesterylny.
Ilość: 50 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Obłożenia i podkłady medyczne
1. Jałowy zestaw (komplet) chirurgiczny uniwersalny w składzie:
1) Serweta operacyjna 180cm x 185cm (+/-10cm), z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 szt.
Minimum 3 warstwowa serweta, z warstwą komfortową (włókniną) od strony pacjenta o gramaturze minimum 12g/m2, serweta posiadająca wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze minimum 25cm x 50cm i gramaturze
w obszarze krytycznym powyżej 79g/m2. Obłożenie posiadające wbudowane organizatory przewodów.
2) Serweta operacyjna 250cm x 155cm (+/-15cm) z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 szt.
Minimum 3 warstwowa serweta, z warstwą komfortową (włókniną) od strony pacjenta o gramaturze minimum 12g/m2, serweta posiadająca wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze minimum 25cm x 50cm i gramaturze
w obszarze krytycznym powyżej 79g/m2. Obłożenie posiadające wbudowane organizatory przewodów.
3) Serwety operacyjne 90cm x 75cm wzmocnione – 2 szt.
Minimum 3 warstwowa serweta, z warstwą komfortową (włókniną) od strony pacjenta o gramaturze minimum 12g/m2, serweta posiadająca wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze minimum 25cm x 50cm i łącznej gramaturze w obszarze krytycznym powyżej 95g/m2.
4) Osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm (+/-5cm) – 1 szt.
Wzmocnienie o rozmiarze minimum 60 cm x 85cm i gramaturze całkowitej powyżej 79g/m2. Odporność
na przenikanie cieczy minimum 150cm H2O.
5) Ręczniki chłonne 30cm x 30cm (+/-10cm) – 4 szt.
6) Taśma lepna – 1 szt.
10cm x 50cm (+/- 1cm) o gramaturze minimum 40g/m2, którą można dowolnie formować.
7) Osłona na stół narzędziowy 155cm x 190cm (+/-10cm) – 1 szt.
Wzmocnienie minimum 60cm x 190cm (+/-5cm) – będące również owinięciem zestawu.
Obłożenia muszą cechować się I klasą palności.
Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem; na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. nr lot., datę ważności.
Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Wyrób medyczny.
Ilość: 1000 kompletów

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5: Obłożenia i podkłady medyczne
1. Jałowy zestaw (komplet) serwet operacyjnych z taśmą lepną typu FLEX.
Skład kompletu:
1) serweta górna - ekran anestezjologiczny rozm. 175cm x 300cm (+/-5cm) – 1 szt.
2) serwety boczne rozm. 80cm x 90cm (+/-5cm) – 2 szt.
3) serweta dolna rozm. 180cm x 180cm (+/-5cm) - 1 szt.
Ww. serwety wykończone w centralnej części przeźroczystą taśmą lepną typu Flex, która dokładnie przylega do krzywizn ciała i całkowicie zabezpiecza przed przeciekaniem, rozm. min. 3cm x 40cm, po bokach standardowa taśma lepna. Serwety z dodatkową wstawką wysokochłonną (gramatura min. 50g/m2) w strefie krytycznej, rozm. wstawki min. 20cm x 45cm.
4) serweta/osłona na stolik Mayo rozm. 75cm x 150cm (+/-5cm) z warstwą chłonną 70cm x 85cm (+/-5cm) - 1 szt.
5) ręczniki chłonne jednorazowe rozm. 20cm x 30cm (+/-5cm) - 4 szt.
6) dwuwarstwowa taśma lepna rozm. 9cm x 49cm (+/-1cm) - 1 szt.
7) serweta owinięcie zestawu 150cm x 190cm (+/-5cm) przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.
Ww. serwety wykonane z laminatu minimum trójwarstwowego o gramaturze min. 70g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa wstawka wysokochłonną o gramaturze min. 50 g/m2.
Wytrzymałość na penetrację płynów minimum 190cm H2O w strefie krytycznej.
Obłożenia muszą cechować się I klasą palności.
Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem; na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. nr lot, datę ważności.
Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Wyrób medyczny.
Ilość: 50 kompletów
2. Jałowy zestaw (komplet) operacyjny do amputacji kończyny w składzie:
1) Serweta operacyjna 180cm x 180cm (+/-5cm), z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 szt.
Minimum 3 warstwowa serweta, z warstwą komfortową od strony pacjenta o gramaturze minimum 12g/m2, serweta posiadająca wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze 25cm x 50cm (+/-5cm) i łącznej gramaturze w obszarze krytycznym powyżej 105 g/m2. Obłożenie posiadające wbudowane organizatory przewodów.
2) Serweta operacyjna 240cm x 150cm (+/-5cm) z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 szt.
Minimum 3 warstwowa serweta, z warstwą komfortową od strony pacjenta o gramaturze minimum 12g/m2, serweta posiadająca wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze 25cm x 55cm (+/-5cm) i łącznej gramaturze w obszarze krytycznym powyżej 105g/m2. Obłożenie posiadające wbudowane organizatory przewodów.
3) Serwety operacyjne 90cm x 75 cm (+/-5cm), wzmocnione – 2 szt.
Minimum 3 warstwowa serweta, z warstwą komfortową od strony pacjenta o gramaturze minimum 12g/m2, serweta posiadająca wzmocnienie w strefie krytycznej o rozmiarze 25cm x 55cm (+/-5 cm) i łącznej gramaturze w obszarze krytycznym powyżej 105g/m2.
4) Osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm (+/- 5cm) – 1 szt.
Wzmocnienie o rozmiarze 65cm x 85cm (+/- 5 cm) i gramaturze całkowitej min. 75g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O.
5) Ręczniki chłonne 20cm x 30cm (+/-5cm) – 4 szt.
6) Taśma lepna – 1 szt.
Wykonana z folii PE i włókniny poliestrowej, o gramaturze min. 40g/m2, którą można dowolnie formować.
7) Sterylne fartuchy chirurgiczne wzmocnione folią rozmiar L – 1 szt. i XL – 2 szt.
Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 65g/m2. Na przodzie wzmocnienie wykonane z nieprzepuszczalnej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min. 46µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z folii polietylenowej o grubości min. 27,5µm.
Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 8cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 150cm H2O.
8) Miska nerkowata jednorazowa min. 700ml – 1 szt.
9) Osłona na stół narzędziowy 155cm x 190cm (+/-5cm) – 1 szt.
Wzmocnienie włókninowe 80cm x 190cm (+/-5 cm) – będące również owinięciem zestawu.
10) Bandaż elastyczny, szeroki 15cm, 5m (+/- 0,5m) – 1 szt.
11) Bandaż gazowy biały, szeroki 12cm, 4m (+/- 0,5m) – 1 szt.
12) Zapinka do bandaża – 1 szt.
13) Kompres włókninowy 10cm x 10cm, 4 warstwy, znacznik RTG, biały – 50 szt. – spięte po 10 szt.
14) Kompres gazowy laparotomijny 30cm x 50cm, gaza 17 nitek, 6 warstw, znacznik RTG, biały - 5 szt.
15) Ostrze chirurgiczne nr 10 z plastikową nasadką i osłonką - 1 szt.
16) Ostrze chirurgiczne nr 24 z plastikową nasadką i osłonką – 1 szt.
17) Dren łączący do ssaka PVC, 25CH/16CH, długość min. 1,5m, końcówki F/F – 1 szt.
18) Aspiracja typu yankauer 18CH, 28cm, okrągła końcówka, 6 otworów, regulacja ssania – 1 szt.
19) Pojemnik na igły piankowo-magnetyczny – 1 szt.
Obłożenia i fartuchy muszą cechować się I klasą palności. Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem; na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierającymi min. nr lot, datę ważności.
Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Wyrób medyczny.
Ilość: 10 kompletów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
h) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale 20 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy. (nie dotyczy składania ofert)
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl. (nie dotyczy składania ofert)
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres email. (nie dotyczy składania ofert)
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
B) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
C) Podstawy wykluczenia: zgodnie z Rozdziałem 20 SWZ.
D) Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 65% wartości zamówienia zostanie zrealizowane.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 35% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 35% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Zobacz inne

Prawo