Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Włoszczowa, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349257/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa opału na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2022/2023, wraz z transportem i rozładunkiem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366044643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 14

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.foks-klapa@gmina-wloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://scowloszczowa.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2022/2023, wraz z transportem i rozładunkiem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b804158-34cf-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00139420/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa opału na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2022/2023, wraz z transportem i rozładunkiem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa (dalej Platforma). Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
2) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio w serwisie internetowym: na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał oraz stosuje się do instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
6) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
7) Instrukcje korzystania z Platformy „Instrukcje dla Wykonawców” znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13ust.1i2 rozp.PEiR(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fiz. w związku z przetw. danych os. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.
UE L 119 z 4 maja 2016 r.,RODO), tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz
zgodnie z przepisami krajowymi.2.Admin. P. danych osobowych jest Dyrektor SCO we Włoszczowie. 3.Admin. wyznaczył IOD
R.Łabuda, e-mail: inspektor@cbi24.pl. 4.Dane os. będą przetwarzane w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ.5.Dane
os. będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019r. –PZP(Dz. U. z 2021r. poz.
1129 z późn. zm.)przez okres 4lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.6.Podstawą prawną przetw. danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww.
Rozp. w związku z przepisami Pzp. 7.Odbiorcami P. danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokum.postęp.
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.8.Obowiązek podania przez P. danych os. bezpośr. P. dot.
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. publ.; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:− dostępu do treści swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,−w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów Rozp. służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:−w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e Rozp. prawo do usunięcia danych os.;−prawo do przenoszenia danych os., o którym mowa w art. 20 Rozp.;−na podstawie
art. 21 Rozp. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob. 11.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w
art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Admin. może żądać wskazania dod. informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ. 12.Skorzystanie przez osobę,
której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzup. danych osob., o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. publ. lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.
13.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia post. o udzielenie zam. publ..14.W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Admin.
w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozp., są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Admin.15.Od dnia zak.
post. o udzielenie zam., w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych os. zawartych w protokole i zał.h do protokołu, Admin. nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w
zał. do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp.. 16.W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Admin. może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 17.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełn., o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. 18.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22Roz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SCO.2612.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem eko-miału w workach foliowych (25 kg) na palecie o n/w parametrach, w ilości:
Eko-miał – 30 ton
- kaloryczność ≥ 24.000 kJ/kg,
- zawartość siarki ≤ 1,20%,
- zawartość popiołu ≤ 12%,
- wymiar ziarna od 3 mm do 31,5 mm
Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy, 29-100 Włoszczowa, Czarnca, ul. Szkolna 16A - 30 ton

4.2.6.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-03 do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę netto. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia wraz
z należnymi opłatami i podatkami.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 us.1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena oferty brutto- 100%
Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = (C min / C o ) x 100 pkt gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) C o – cena brutto oferty badanej (zł)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastosował jedno kryterium ceny.
W przypadku zastosowania kryterium ceny o wadze powyżej 60% określenie wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, które zostały wskazane również w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania jakościowe określone dla eko-miału zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zamawiający w przedmiocie zamówienia określił żądaną wartość opałową, natomiast przedmiotowe rozporządzenie określa zakres parametrów jakościowych i wartość ich odchyleń dla paliw stałych będących przedmiotem obrotu na terenie kraju.
UWAGA!
1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiana.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem pelletu drzewnego w workach foliowych (15 kg) na palecie, o n/w parametrach, w ilości:
Pellet drzewny – 106 ton - surowiec drewno: drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew iglastych i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepiszcze czy utwardzacze.
- wartość opałowa – nie mniej niż 18 000 kJ/kg (j/g).
- wilgotność – maksimum 10%
- zawartość siarki – maksimum 0,08%
- zawartość popiołu – maksimum 0,5%
- średnica pelletu – od 6mm do 8 mm,
- długość pelletu- od 10 mm do 50 mm.
Miejsce dostawy:
a) Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie, 29-100 Włoszczowa, Konieczno 80 – 40 ton,
b) Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie, 29-100 Włoszczowa, Kurzelów, ul. J. Brożka 7– 40 ton,
c) ZPO Nr 1 we Włoszczowie, Filia SP Nr 1 w Łachowie, Łachów 71A, 29-100 Włoszczowa – 26 ton.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-03 do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę netto. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia wraz
z należnymi opłatami i podatkami.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 us.1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena oferty brutto- 100%
Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = (C min / C o ) x 100 pkt gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) C o – cena brutto oferty badanej (zł)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastosował jedno kryterium ceny.
W przypadku zastosowania kryterium ceny o wadze powyżej 60% określenie wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, które zostały wskazane również w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania jakościowe określone dla eko-miału zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zamawiający w przedmiocie zamówienia określił żądaną wartość opałową, natomiast przedmiotowe rozporządzenie określa zakres parametrów jakościowych i wartość ich odchyleń dla paliw stałych będących przedmiotem obrotu na terenie kraju.
UWAGA!
1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiana.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –
zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku;
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku;
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku;
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Sekcji VI SWZ zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz we wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-23

Zobacz inne

Prawo