Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gryfów Śląski, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349341/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Gryfów Śląski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule
„zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gryfów Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Gryfów Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-620

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gryfow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gryfow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule
„zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96375e0d-34d6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019909/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargiemail: m.galucha@gryfow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: §1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
§2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
§3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
§4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
§5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
§6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
§7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: m.galucha@gryfow.pl
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.2 adres email.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WT/PDPŁ/14/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule
zaprojektuj i wybuduj.
Część I. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj,
droga nr 110063D w miejscowości Młyńsko
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zaprojektowanie oraz przebudowanie jezdni wraz z konstrukcją, niezbędnej galanterii betonowej,
zjazdów wraz z konstrukcją, rowów wraz z przepustami z rur PEHD pod jezdnią i zjazdami,
poboczy, terenów zielonych, kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i inne
roboty towarzyszące zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.
Część II. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i
wybuduj, w miejscowościach Krzewie Wielkie, Rząsiny, Ubocze, Gryfów Śląski.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zaprojektowanie oraz przebudowanie jezdni wraz z konstrukcją, niezbędnej galanterii betonowej,
zjazdów wraz z konstrukcją, rowów wraz z przepustami z rur PEHD pod jezdnią i zjazdami,
poboczy, terenów zielonych, kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i inne
roboty towarzyszące zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 7 - Warunki udziału w postępowaniu.
§1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Część I
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli wykaże, że:
• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 600 000,00 PLN.
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie
mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, których zakres obejmował budowę lub przebudowę
drogi w technologii betonu asfaltowego z wykonaniem podbudowy oraz 2 warstw
bitumicznych, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do
przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 3 pracownikami budowlanymi zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
następującym potencjałem technicznym:
➢ koparka o poj. łyżki min. 0,5 m3
➢ samochód wywrotka o ładowności min. 7 Mg
➢ walec statyczny samojezdny min 5 Mg
Część II
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli wykaże, że:
• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną w systemie o
wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto, których zakres obejmował budowę lub
przebudowę drogi w technologii betonu asfaltowego z wykonaniem podbudowy oraz 2
warstw bitumicznych, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do
przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 3 pracownikami budowlanymi zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę.
• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
następującym potencjałem technicznym:
➢ koparka o poj. łyżki min. 0,5 m3
➢ samochód wywrotka o ładowności min. 7 Mg
➢ walec statyczny samojezdny min 5 Mg
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Projektanta z funkcją Kierownika robót.
Dotyczy części I,II
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część zamówienia musi spełnić warunki
określone dla części nr II.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

§1.Część I
Wadium zostało ustalone w wysokości 8 250,00 złotych (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł
00/100)
§2.Część II
Wadium zostało ustalone w wysokości 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy zł 00/100)
§3. Wadium może być wnoszone :
a) w pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
§4. Wadium może być wnoszone :
e) w pieniądzu,
f) gwarancjach bankowych
g) gwarancjach ubezpieczeniowych,
h) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
i) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
§4. Wykonawca wniesie wadium w terminie do dnia 30.09.2022 roku do godziny 08:00. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP o/Gryfów Śl. 89
1020 2124 0000 8202 0011 1443 w terminie umożliwiającym uznanie kwoty na koncie
zamawiającego do dnia 30.09.2022 roku do godziny 10:00.
§5. W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium należy załączyć do oferty odpowiedni
oryginał dokumentu.
§6. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi zawierać w szczególności:
1. Nazwę i adres Gwaranta
2. Nazwę i adres Zleceniodawcy
3. Nazwę i adres Beneficjenta
4. Nazwę i numer postępowania przetargowego
5. Zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na
pierwsze żądanie Beneficjenta w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z
przesłanek zatrzymania wadium, opisanej w ustawie Pzp.
§7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp
wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie
stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania
ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
i) gdy wystąpią protesty społeczne, cofnięcie zgód na wejście w teren dot. nieruchomości na których ma być realizowana inwestycja lub inne okoliczności uniemożliwiające wejście na teren budowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy miniportal dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. w postaci elektronicznej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo