Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Topólka, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349457/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Topólka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Topólka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Topólka 22

1.5.2.) Miejscowość: Topólka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-875

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: (54)2869035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: promocja@topolka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.topolka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76090298-34cf-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030164/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.topolka.pl/index.php?id=122

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
lub
3) poczty elektronicznej: promocja@topolka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, zostały opisane w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: promocja@topolka.pl.
7. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: promocja@topolka.pl.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do stepujących formularzy : „ Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGiP.271.08.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu 18 miejscowego (17+1)
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Maszyna fabrycznie nowa nie starsza niż z rocznika 2021.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd:
1) był fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku min. 2021 oraz nie był pojazdem demonstracyjnym;
2) znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowy do
użytkowania;
3) wyposażony był w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózku inwalidzkim zgodnie z normą ISO 10542-2;
4) posiadał wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu;
5) posiadał dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów;
6) posiadał wszystkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;
7) spełniał wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z z2016 r. poz. 2022 z późn. zm);
8) posiadał świadectwo homologacji czyli dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim;
9) posiadał, co najmniej parametry techniczne oraz wyposażenie określone w Załączniku nr 4 do
SWZ;
10) był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
3. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
2) Wymagana jest należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
3)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Topólce, Topólka 22, 87-875 Topólka, gdzie nastąpi wydanie i odbiór przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie minimum dwóch osób z personelu Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi dostarczonego pojazdu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot umowy muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa jakości/atesty/deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem jeśli takie są wymagane.
6. Zadanie dofinansowane jest z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Konkursu Rosnąca Odporność.
7. Żądanie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowić będzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ z minimalnymi wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić informację o oferowanym Przedmiocie zamówienia i załączyć ją do składanej oferty. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub
uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie
kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – uzasadnienie braku podziału
zamówienia na części: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego 18 osobowego (17+1) samochodu z pełnym wyposażeniem, przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i przewozu takich osób na wózku inwalidzkim, gdzie osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy, jako jednorodny, ze względów technologicznych i produkcyjnych nie podlega podziałowi na części, jest bowiem zintegrowanym pojazdem, który musi współgrać z całością swojego wyposażenia. Jest to jedna maszyna niepodzielna ze względu na swoja specyfikację. Podział przedmiotowego zamówienia na części jest niezasadny z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego. Podział zakresu dostawy na części, które składałyby się na całość zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak takiego podziału porządkuje również odpowiedzialność gwarancyjną.
10. Okres gwarancji i rękojmi:
Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi na dostarczony pojazd na okres min. 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów, w tym gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechaniczne, łącznie z układem jezdnym bez limitu kilometrów, min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów oraz min. 144 miesiące na perforację elementów nadwozia licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
11. Planowany roczny przebieg kilometrowy – ok. 50 000 km.
12. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności na podstawie umowy o pracę.
13. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
17. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy PZP.
18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
20. Umowa ramowa: Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
21. Zamawiający nie zastrzega wymogów ani wymagań związanych z realizacją zamówienia,
o których mowa w przepisie art. 94 oraz 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
22. Zamawiający nie przewiduje wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) „Cena” – C;
2) „Termin wykonania zamówienia” – T.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru

Cena 60 % 60 pkt
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Termin wykonania zamówienia 40% 40 pkt
- 80 dni – 0 pkt
- 70 dni – 40 pkt

Razem 100% 100 pkt
--------------------------------------------------
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania zamówienia’’
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (to jest 70 dni i 80 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia.
Powyższe stanowić będzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ z minimalnymi wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić informację o oferowanym Przedmiocie zamówienia i załączyć ją do składanej oferty. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie
kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Powyższe stanowić będzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ z minimalnymi wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić informację o oferowanym Przedmiocie zamówienia i załączyć ją do składanej oferty. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli
potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy;
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Wypełniony załącznik nr 4 do SWZ, jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP nazwa Zamawiającego: 65c39cafem/skrytka i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

Zobacz inne

Prawo