Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gubin, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349488/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Gubin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa 64 komputerów przenośnych, 12 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gubin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 20

1.5.2.) Miejscowość: Gubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-620

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 359 16 40

1.5.8.) Numer faksu: 683594546

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminagubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa 64 komputerów przenośnych, 12 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-588af21c-34d6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027567/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PP.GR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Granty PPGR” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl, https://www.bip.gminagubin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
-miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
-ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
-poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminagubin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w:
1) Regulaminie korzystania z systemu mini portalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
2) Instrukcji użytkowania systemu mini portal – ePUAP, dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
3) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.
1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin tel. + 48 68 359 16 40;
b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Zakup i dostawę 64 komputerów przenośnych, 12 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", znak postępowania: GK.271.11.2022.WJ oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.11.2022.WJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych 64 komputerów przenośnych (laptopy), 12 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów umożliwiających zdalną naukę wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do budynku Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju nr 20, 66-620 Gubin, woj. lubuskie.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 oraz zgodnie z warunkami zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zgodnie z dyspozycją art. 246 ust. 2 u.p.z.p., zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena podana w Formularzu oferty – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;
b) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu;
c) Deklarację zgodności CE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;
b) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu;
c) Deklarację zgodności CE.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ:
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2;
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru:
-w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. dokumenty składa każdy z współpartnerów (dotyczy także s.c.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy to także spółki cywilnej), wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz dodatkowo pełnomocnictwo (oryginał) do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku;
a) przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający,
b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, obiektywnie niezależnych od wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od wykonawcy,
a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, których wystąpienie zostało potwierdzone i zostało zaakceptowane przez zamawiającego - stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.
Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o okres trwania tych okoliczności, a jeżeli okres ten wywołał kolejne konsekwencje w zakresie terminu wykonania, także o okres niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany producenta lub modelu, typu sprzętu i oprogramowania wskazanego w ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu, typu sprzętu lub oprogramowania z produkcji przez producenta,
a dostępne będzie urządzenie (oprogramowanie) o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że cena urządzenia lub oprogramowania nie ulegnie zmianie.
6. Strona umowy występująca o zmianę umowy winna złożyć drugiej stronie umowy wniosek zawierający uzasadnienie i dowody wskazujące na zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę umowy.
7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, która wniosek otrzymała przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek albo informację
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

Zobacz inne

Prawo