Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Włocławek, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349519/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Włocławek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13

1.4.2.) Miejscowość: Włocławek

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349519

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00342581/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budownictwa mieszkalnego, o których mowa w dziale 11 PKOB, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 000 m2 każdy budynek wraz z zaprojektowaną infrastrukturą towarzyszącą,
b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
- projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- projektant branży architektonicznej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej,
- projektant branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- projektant branży sanitarnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- projektant branży drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynieryjnej - drogowej,
- projektant branży instalacyjnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym:
1) minimum 1 dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budownictwa mieszkalnego, o których mowa w dziale 11 PKOB o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 000 m2 wraz z zaprojektowaną infrastrukturą towarzyszącą
i
2) minimum 1 dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2 wraz z zaprojektowaną infrastrukturą towarzyszącą.
UWAGA: Za budynki użyteczności publicznej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, Zamawiający uzna budynki niemieszkalne grup: 121 (tj. hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (tj. budynki biurowe), 123 (tj. budynki handlowo-usługowe), 124 (tj. budynki transportu i łączności z wyjątkiem klasy 1242 tj. budynków garaży), 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).
Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione również w sytuacji przedstawienia przez Wykonawcę wykonania 2 dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie budownictwa mieszkalnego, o których mowa w dziale 11 PKOB o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 000 m2 każdy budynek wraz z zaprojektowaną infrastrukturą towarzyszącą.
b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
- projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- projektant branży architektonicznej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej,
- projektant branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- projektant branży sanitarnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- projektant branży drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynieryjnej - drogowej,
- projektant branży instalacyjnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 10:00

Po zmianie:
2022-09-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 10:15

Po zmianie:
2022-09-23 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-19

Po zmianie:
2022-10-22

Zobacz inne

Prawo