Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349558/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Instytut Adama Mickiewicza

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140470071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokotowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-560

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkieloch@iam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a21b22f-3205-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071857/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.38 Usługa druku wraz z dostawą do IAM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iam.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iam.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wymaga założenia konta.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy zostały szczegółowo opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, która jest dostępna na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plan zamówień publicznych.
6. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB ram, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Osx10,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w tym: Chrome; Mozilla Firefox; Internet Explorer minimalna wersja 10.0, zaleca się jej aktualną wersję;
4) włączona obsługa JavScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/IAM/2022/09

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 4 do SWZ. 1. Broszura „Dobry projekt – czyli jaki?” Część 1 (partnerstwo)
• Format: B5 (176 x 250 mm)
• Rodzaj papieru: okładka - kreda silk mat 300 g/m2, środek - papier ekologiczny w kolorze białym 170 g/m2
• Uszlachetnienie okładki: folia soft touch 1+0
• Druk offsetowy
• Zadruk: 4+4
• Oprawa zeszytowa po długim boku
• Ilość stron: 12+4/16
• Nakład: 300 szt.
• Pakowanie: po 50 sztuk w papier/karton

2. Broszura „Dobry projekt – czyli jaki?” Część 2 (analiza potrzeb)
• Format: B5 (176 x 250 mm)
• Rodzaj papieru: okładka - kreda silk mat 300 g/m2, środek - papier ekologiczny w kolorze białym 170 g/m2
• Uszlachetnienie okładki: folia soft touch 1+0
• Druk offsetowy
• Zadruk: 4+4
• Oprawa zeszytowa po długim boku
• Ilość stron: 12+4/16
• Nakład: 300 szt.
• Pakowanie: po 50 sztuk w papier/karton

3. Broszura „Dobry projekt – czyli jaki? Część 3
• Format: B5 (176 x 250 mm)
• Rodzaj papieru: okładka - kreda silk mat 300 g/m2, środek - papier ekologiczny w kolorze białym 170 g/m2
• Uszlachetnienie okładki: folia soft touch 1+0
• Druk offsetowy
• Zadruk: 4+4
• Oprawa zeszytowa po długim boku
• Ilość stron: 12+4/16
• Nakład: 300 szt.
• Pakowanie: po 50 sztuk w papier/karton

4. Broszura „Projekty współpracy europejskiej”
• Format: A5
• Rodzaj papieru: okładka - kreda mat 300g, środek - papier ekologiczny w kolorze białym 170 g/m2
• Druk offsetowy
• Zadruk: 4+4
• Oprawa zeszytowa po długim boku
• Ilość stron: 4+4/8
• Nakład: 400 szt.
• Pakowanie: po 50 sztuk w papier/karton

5. Broszura „Program Kreatywna Europa – o komponencie Kultura”
• Format: A5
• Rodzaj papieru: okładka - kreda mat 300g, środek - papier ekologiczny w kolorze białym 170 g/m2
• Druk offsetowy
• Zadruk: 4+4
• Oprawa zeszytowa po długim boku
• Ilość stron: 4+4/8
• Nakład: 300 szt.
• Pakowanie: po 50 sztuk w papier/karton

6. Broszura „Program Kreatywna Europa”
• Format: A5
• Rodzaj papieru: okładka - kreda mat 300g, środek - papier ekologiczny w kolorze białym 170 g/m2
• Druk offsetowy
• Zadruk: 4+4
• Oprawa zeszytowa po długim boku
• Ilość stron: 4+4/8
• Nakład: 500 szt.
• Pakowanie: po 50 sztuk w papier/karton

7. Ulotka tematyczna MEDIA dla konkretnej grupy odbiorców – innowacje
• Format A5
• Papier: kreda mat 300 g
• Zadruk: 4+4
• Ilość stron: 4 (bigowanie po dłuższym boku)
• Nakład: 200 egz.
• Pakowanie po 50 sztuk

8. Ulotka tematyczna MEDIA dla konkretnej grupy odbiorców
• Format A5
• Papier: kreda mat 300 g
• Zadruk: 4+4
• Ilość stron: 4 (bigowanie po dłuższym boku)
• Nakład: 600 egz.
• Pakowanie po 50 sztuk

9. Broszura o schemacie MEDIA 2021-2027
• Format: A5
• Rodzaj papieru: kreda mat okładka: 280g, środek: 120g
• Druk offsetowy
• Zadruk: 4+4
• Oprawa zeszytowa po długim boku
• Ilość stron: 4+4/8
• Nakład: 200 szt.
• Pakowane po 50 szt.

10. Przewodnik po schematach MEDIA 2023
• Wymiar: 16,5 x 24 cm (w pionie)
• Rodzaj papieru: okładka – kreda mat 300g; środek- papier ekologiczny w kolorze białym 120g
• Druk offestowy
• Zadruk: 4+4
• Szycie zeszytowe po długim boku
• Ilość stron: 24+4/28
• Nakład: 800 egz.
• Pakowanie: po 50 sztuk

11. Seminarium listopadowe – plakat
• Format B1
• Papier: minimum gm 170/m2
• Druk: kolorowy 4+0, offsetowy, na papierze samoprzylepnym, rycowanym
• Pakowanie w tubę
• Nakład: 4 szt.

12. Seminarium listopadowe – program
• Format 160x240 mm
• Kreda mat 170g/m2
• Zadruk: 4+4
• Ilość stron: 8 stron
• Oprawa zeszytowa
• Nakład: 50 szt.

13. Notes MEDIA
• Format: A5
• Oprawa: spiralna po dłuższym boku – kolor czarny oraz czarną gumką;
• Okładka bigowana, karton dwustronnie powlekany 350 g/m2;
• Okładka zadruk: 4+4
• Uszlachetnienie okładki: soft touch 1+0
• Środek: papier 90g, z własnym zadrukiem 1+1
• 80 kartek
• Nakład: 600 szt.
• Wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proofa cyfrowego certyfikowanego (cromalin) wybranej przez Zamawiającego części (okładka + środek)
14. Kartka Bożonarodzeniowa
• format: A5 składane do A6, bigowane po długim boku
• papier: kreda mat 300g/m2
• uszlachetnienie okładka: folia mat 1+0; wnętrze kartki - bez powłoki/bez foliowania
• druk offsetowy, zadruk : 4+4
• nakład: 300 szt.
• hot- stamping srebrem lub złotem

15. Kalendarz 2023
• Rozkładana (trójkątna) podstawa wykonana z kartonu, umożliwiającego postawienie w poziomie. Karton w kolorze białym, format podstawy po rozłożeniu: 580x210 mm, gramatura: 350 g, zadruk 4+0.
• Kalendarz na spirali łączącej również górę podstawy. Wymiary stron kalendarza 210x200 mm, zadruk 4+4, ilość kart 13, gramatura 200g, spirala w kolorze białym.
• Nakład: 450 szt.
• Wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proofa cyfrowego certyfikowanego (cromalin) wybranej przez Zamawiającego części, na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego. 1. Roll-up
• Kaseta roll-upa wykonana z aluminium ze stałym systemem napinającym grafikę. Składany maszt 3-segmentowy, niewidoczny od frontu zaczep, kaseta na dwóch mocnych obrotowych stopach stabilizujących. Dół grafiki wklejany na taśmę a góra zapinana w listwę zatrzaskową - bezklejowy montaż (poglądowa kaseta na załączonym zdjęciu). Torba transportowa z grubą wkładką.
• Druk pełnokolorowy na surowcu FUJI Solvent RollUp Film; parametry wydruku: rozdzielczość 720 dpi; ilość kropelek na cal kwadratowy 320.
• 24-miesięczna gwarancja jakości
• Wymiary: 1000mm x 2000mm
• Nakład: 2 szt. (dwa różne projekty graficzne)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty;
4) Próbki artykułów , przy czym próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 23.09.2022r. do godziny 11:00, natomiast próbki podobnej publikacji stanowiące część oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.: Instytut Adama Mickiewicza (recepcja), ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, do dnia 23.09.2022r,. do godziny 11:00.
Opakowanie z próbką powinno być oznakowane w poniższy sposób:
„Próbka do postępowania 3/IAM/2022/09. Nie otwierać przed dniem 23.09.2022 r., godz. 11:30”
adresat: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie próbek, ich wcześniejsze otwarcie w przypadku nieprawidłowego oznaczenia opakowania.
Ocena punktowa w kryterium „jakość”, dokonana zostanie na podstawie załączonej do oferty podobnej publikacji, do przedmiotu zamówienia, zawierającej zbliżone wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. (Punkty zostaną przyznane w skali od 0-50 pkt.
Próbki, które należy złożyć to 1 broszura, 1 kartka , 1 kalendarz – podobne do przedmiotów opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo