Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dębica, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349664/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
POSIŁKI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 12

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 681-35-90

1.5.8.) Numer faksu: 14 670 -50-06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mops-debica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-debica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POSIŁKI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a023c99f-34dd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038925/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Posiłki dla uczestników w ramach projektu pt. "Sercem w Seniora"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pt. „Sercem w Seniora” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mops-debica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mops-debica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu: Wymagania techniczne i organizacyjne, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@mops-debica.pl.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą: ePUAPu i/lub poczty elektronicznej email: zamowienia.publiczne@mops-debica.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych, zw. dalej RODO) oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2019 ze zm.), zw. dalej Pzp informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica e-mail: biuro@mops-debica.pl, który przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych e-mail: agnieszka.gazda@mops-debica.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem na usługi społeczne, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, podmioty usług IT u Administratora, organy kontroli.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, zgodnie z zawartą umową dot. niniejszego projektu.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 Pzp);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.KP.271-SWS-1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 139444,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Posiłki dla uczestników projektu - śniadanie i obiad średnio 20 dni/miesiąc x 30 uczestników. 1 posiłek to śniadanie i obiad dla 1 uczestnika.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wykonania posiłków dla seniorów, tj. osób powyżej 60 roku życia - śniadanie i obiad (obiad dwudaniowy z kompotem – dania mięsne co najmniej 3 razy w tygodniu), dostarczenia do Ośrodka Wsparcia Dziennego w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 15 i wydawania ich uczestnikom w oparciu o przykładowy jadłospis, będący załącznikiem nr 8 do SWZ.
2) przygotowania śniadań i obiadów porcjowanych, oddzielnie dla każdego uczestnika. Zupa, herbata i kompot dostarczana w termosach.
3) wykonywania posiłków w ramach diety, których cena będzie taka sama jak inne posiłki.
4) przygotowywania posiłków w sposób zróżnicowany (posiłek każdego dnia jest inny) z pełnowartościowych, świeżych i nieprzeterminowanych produktów o właściwej temperaturze do spożycia, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i muszą one odpowiadać: jakościowo, ilościowo, wagowo i pod względem kaloryczności przykładowemu jadłospisowi przez cały okres realizacji zamówienia.
5) podawania posiłków uczestnikom przy wykorzystaniu własnych naczyń, sztućców, talerzy, kubków/szklanek, serwetek (wielokrotnego użytku lub jednorazowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz rekomendacjami odpowiednich służb np.: podczas pandemii. Podawanie posiłków powinno odbywać się w sposób estetyczny. W przypadku wykorzystania jednorazowych naczyń, muszą one spełniać obowiązujące normy prawne.
6) zapewnienia posiłków przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), wyłączając dni wolne od pracy Zamawiającego.
7) przygotowywania i dostarczania posiłków w terminach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego (śniadanie w godzinach: 930 – 1000, obiad w godz. 1300 - 1330), transportem zapewnionym przez Wykonawcę, przy zachowaniu odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.), gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Przechowywania próbek wykonanych posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8) ponoszenia odpowiedzialności za zgodność jakości dostarczanych posiłków z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia.
9) zapewnienia transportu posiłków, zgodnie z zasadami sanitarno – epidemiologicznymi przy wykorzystaniu termosów i innych naczyń niezbędnych do tego zamówienia.
10)dostarczania w formie papierowej lub e-mail, osobie wyznaczonej w Ośrodku Wsparcia Dziennego tygodniowych lub miesięcznych jadłospisów zawierających dzień, opis posiłków i ich gramaturę nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia lub miesiąca.
11)odbioru termosów, naczyń, jednorazowych zużytych pojemników i pozostałości (resztek) posiłków.
12)posprzątania miejsca wydawania posiłków, m. in.: zebranie naczyń, starcie stolików, pozamiatanie, wymycie podłogi.
13)przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministerstw na czas pandemii w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
14)posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100 000zł przez cały okres trwania umowy.
15) cena całkowita jednego posiłku ma uwzględniać wszystkie wymogi opisane w SWZ.
16) w przypadku zmiany miejsca przygotowywania posiłków lub środka transportu Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i przedłożyć decyzję, inspektora sanitarnego, dotyczącą nowego lokalu.
3. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać telefonicznie Wykonawcy każdego dnia do godz. 8:00 liczbę uczestników, którym należy przygotować śniadanie i obiad oraz liczbę posiłków w ramach diety. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę wykorzystanych posiłków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium – Cena brutto (C) – waga 60pkt.

Liczona według wzoru:
C=(CN brutto/CO brutto)x60pkt.
Gdzie: C- Wartość punktowa ceny,
CN brutto – Najniższa oferowana cena brutto,
CO brutto – Cena oferty ocenianej brutto.
2) Kryterium Doświadczenie kucharza wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) – waga max. 40pkt. Przez doświadczenie zawodowe kucharza należy rozumieć doświadczenie zdobyte na stanowisku kucharz.
Doświadczenie kucharza będzie oceniane w następujący sposób:
- bez doświadczenia i/lub do 1 roku – 0pkt;
- powyżej 1 roku do 2 lat – 10 pkt;
- powyżej 2 lat do 4 lat – 20 pkt;
- powyżej 4 lat do 6 lat – 30 pkt;
- powyżej 6 lat – 40 pkt;
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w wykazie osób, jakie doświadczenie zawodowe posiada kucharz skierowany do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował skierowanie do świadczenia usług kucharza bez doświadczenia i/lub do 1 roku -przyzna 0 pkt. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia kucharza o zadeklarowanym doświadczeniu przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Ocena ofert będzie ostatecznie wyliczana według wzoru: OCENA = C + D
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium „cena” i „doświadczenie” .
4. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie podczas ich badania.
5. Zamawiający ocenia ofertę do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Doświadczenie kucharza wyznaczonego do realizacji zamówienia (D) – waga max. 40pkt. Przez doświadczenie zawodowe kucharza należy rozumieć doświadczenie zdobyte na stanowisku kucharz.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga dokument potwierdzający, że Wykonawca działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością posiada aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100 000zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczył co najmniej 2 usługi przygotowywania i dostarczania zbiorowych posiłków dla nie mniej niż 30 osób, załączając dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) dysponuje nie mniej niż 3 osobami odpowiedzialnymi za realizację tego zamówienia, odpowiedzialnymi za to zamówienie, tj. kucharza, osobę dostarczającą posiłki, osobę wydającą posiłki.
- Zamawiający stawia wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia zgodnie z art. 95 Pzp przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy min. jednej osoby wykonującej wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) i obejmują następujące rodzaje czynności: koordynację realizacji zamówienia, kontakt z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz weryfikacji wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
- Zamawiający określa dodatkowe wymagania związane z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp., tj. zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) innych osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
w liczbie: min. jednej osoby z dowolnie wskazanej z ww. wymienionych grup. Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby we wskazanej grupie przez cały okres realizacji zamówienia.
W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający jest uprawniony w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz weryfikacji tego wymogu oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
c) posiada lub będzie posiadać urządzenia i narzędzia niezbędne do realizacji zamówienia:
- zaplecze kuchenne – w którym będą przygotowywane posiłki, które spełnia wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa,
- samochód dostosowany do transportu posiłków – spełniającym wszystkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa,
- termosy/naczynia niezbędne do przewozu żywności – spełniającym wszystkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
2) do wykazania warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku posiadania aktualnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na prowadzenie określonej działalności gospodarczej podmiotowi działającemu na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3) do wykazania warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (nazwa usługi), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym zatrudnionej na podstawie stosunku pracy min. jednej osoby oraz zatrudnionej osoby, o której mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ);
c) wykazu narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).
6) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100 000zł.

3. Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej podmiotowi działającemu na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz osób, jakie doświadczenie zawodowe posiada kucharz skierowany do realizacji zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik - pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie:
1) zmiany osób wykonujących usługę, jednakże inna osoba musi mieć doświadczenie i wykształcenie min. takie samo lub wyższe jak osoba wskazana w wykazie osób oraz z zastrzeżeniem § 1 ust. 3,
2) wartości zamówienia w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia losowego, choroby,
3) zmian przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść lub przedmiot umowy oraz zmian, o których mowa w art. 439 Pzp - zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Określa się poziom zmiany cen i materiałów uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia według wskaźnika ogłaszanego we właściwym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i/lub przepisie prawa. Zmiana wynagrodzenia będzie podlegała waloryzacji począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, od złożenia pisma Wykonawcy w tej sprawie. Wynagrodzenie materiałów będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem systemu miniPortal: http://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy

Zobacz inne

Prawo