Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349745/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa płatności elektronicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001353

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-031

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 81 537 59 65

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umcs.lublin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349745

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00328871/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00204655/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00204655/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 11:00

Po zmianie:
2022-09-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 11:15

Po zmianie:
2022-09-21 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-15

Po zmianie:
2022-10-20

Zobacz inne

Prawo