Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ciechanów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349786/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac remontowych zewnętrznych budynku biurowo usługowego w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 10a.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520817135

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@simpm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://simpm.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac remontowych zewnętrznych budynku biurowo usługowego w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 10a.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef7b1474-34e1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00183196/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 wykonanie prac remontowych zewnętrznych budynku biurowo usługowego w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 10a.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: /SIMPMCiechanow/SkrytkaESP biuro@simpm.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych zewnętrznych budynku biurowo usługowego w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 10a. Jest to budynek jednopiętrowy. W parterze są pomieszczenia usługowe, a na I piętrze jest siedziba Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północnego Mazowsza Sp. z o.o., która jest zleceniodawcą robót.
Zakres rzeczowy obejmuje remont dachu i elewacji budynku:
I. Dach.
Remont dachu polega na zdjęciu starych warstw pokrycia z papy i dwukrotnym pokryciem z nowej papy, obróbkami blacharskimi, i odwodnieniem dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto naprawie podlegają zniszczone kominy i brandmury.

II. Elewacja.
Remont elewacji polega na skuciu starych tynków, wykonaniu nowych tynków termoizolacyjnych i malowaniu. Dotyczy to ścian frontowych.

Szczegółowy zakres robot oraz kolejne jego fazy wykonania uwzględnia przedmiar robót remontowych stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) dysponuje osobami zdolnymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymaganych przepisami prawa budowlanego, które skierowane zostaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: kierownikiem robót/budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającymi aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) posiada wiedzę i doświadczenie do realizacji niniejszego zamówienia tj. wykaże że zrealizował z należytą starannością min. jedną robotę budowlaną polegającą na wykonywaniu robót zewnętrznych budowlanych elewacyjnych lub/i dachowych przy budynku biurowym lub budynku użyteczności publicznej o wartości robót minimum 100.000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: /SIMPMCiechanow/SkrytkaESP , https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo