Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349807/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT RZESZOWSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RZESZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 15

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 23 00 770

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.rzeszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73e2af8c-342a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066689/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAPu lub poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania.
2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAPu lub poczty elektronicznej.
3. Korzystanie z systemu miniPortal i ePUAP jest bezwzględnie wymagane dla przekazywania oferty oraz załączników do oferty.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Posiadając
konto na ePUAP wykonawca ma dostęp do dedykowanych formularzy: „Formularz do komunikacji” oraz „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”(https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia). Formularze udostępniane są również przez miniPortal.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przesyłanej za pośrednictwem dedykowanych formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz w Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz innych oświadczeń, dokumentów lub informacji, przekazywanych w postępowaniu wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający rekomenduje aby przekazywanie oświadczeń, zawiadomień oraz informacji, innych niż oferta i załączniki do oferty, odbywało się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl. Dokumenty te nie mogą być szyfrowane.
9. Wszelkie wezwania, zawiadomienia i informacje kierowane do wykonawców, zamawiający przekazywał będzie w postaci elektronicznej jako załączniki lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej na adres wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty.
10. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wezwania, zawiadomienia lub informacje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11. W przypadku gdy wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości, zamawiający uzna, że wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu oferty, została doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez wykonawcę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie w szczególności na: przebudowie budynku przy ul. Siemieńskiego 18a w Rzeszowie i przystosowaniu go na cele administracyjno - biurowe, w tym rozbudowie o szyb windowy ze strefą wejściową, zagospodarowaniu terenu, wykonaniu parkingów oraz rozbiórce dwóch istniejących garaży.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 2 Instrukcji dla wykonawców
(Rozdział 1 SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, których zakres obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych elektrycznych i instalacyjnych sanitarnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie
w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców.
Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia postępowania.
2) Skierują do realizacji zamówienia osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy),
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- lub odpowiadające im uprawnienia budowlane ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy kwalifikacje w kilku specjalnościach będzie posiadała jedna osoba.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Reguły uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich
Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Konfederacji Szwajcarskiej, określają: ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz.1646 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które należy złożyć na wezwanie zamawiającego:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz.299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
Nr: 73 1020 4391 0000 6802 0202 0212.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja lub poręczenie muszą w swej treści zawierać następujący bądź równoważny zapis: „Gwarant/Poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy”.
6. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Rzeszowski 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.
7. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane
w zakresie zamówienia podstawowego jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami art. 455 ustawy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót określonych w umowie, dokumentacji oraz specyfikacji warunków zamówienia, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót, wykonania przedmiotu umowy, przy czym wprowadzenie robót zamiennych nie powoduje rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do zakresu zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia oraz treści oferty i roboty te mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie niewykraczającym poza pierwotny przedmiot umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji jako robót zaniechanych w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót, wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Wykonawcę, wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, zamiany materiałów i urządzeń na inne materiały i urządzenia o parametrach takich samych (równoważnych) lub lepszych, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia jakości technicznej estetycznej i wzorniczej.
5. Strony dopuszczają przedłużenie terminu wykonania całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy lub przedłużenie terminów zakończenia poszczególnych prac, robót i dostaw określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi:
1) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonywania części robót wpływających na wysokość wynagrodzenia,
2) zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
3) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
4) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
5) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1342),
6) zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia określone zostały jedynie rodzaje przewidywanych zmian. Wszystkie informacje dotyczące rodzaju, zakresu oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy wczęści „zmiany umowy” §18-§21 (Rozdział 3 SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu w zakładce „Formularze do komunikacji”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Zobacz inne

Prawo