Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349833/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

RZI Bydgoszcz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku remontu śmigłowców nr 52 PWL Bydgoszcz
zad. 11338

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: RZI Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090570782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podchorążych 33

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzibydgoszcz.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku remontu śmigłowców nr 52 PWL Bydgoszcz
zad. 11338

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3f45cf9-34e0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037683/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 zadanie 11338 - Przebudowa budynku remontu śmigłowców nr 52 - PWL Bydgoszcz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/rzibydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/rzibydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
2) System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rzibydgoszcz
3) W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: WIB/TP1/4/R/9

Pani Dorota Zdunowska- tel. 261 41 38 76, e-mail d.zdunowska@ron.mil.pl
Pani Marta Lewandowska tel. 261 41 18 03, e-mail mar.lewandowska@ron.mil.pl

Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
6) Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/rzibydgoszcz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIB/TP1/4/R/9

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu umowy wchodzą:
1) wykonanie prac przygotowawczych;
2) wykonanie robót podstawowych i tymczasowych objętych dokumentacją projektową oraz niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
3) utrzymanie terenu budowy w porządku podczas wykonywania prac budowlanych, jak również doprowadzenie do porządku po zakończeniu robót terenu - budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych;
4) przygotowanie pełnej dokumentacji do odbioru określonej w § 6 ust. 33 umowy;
5) zawiadomienie odpowiedniego WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana);
6) przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty;
7) odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu;
8) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku nr …… do umowy (wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej);
9) uruchomienie wszystkich wykonanych i zamontowanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń;
10) przeprowadzenie rozruchów wykonanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń przy udziale przedstawicieli Użytkownika i Zamawiającego. Po dokonaniu rozruchów, wszystkie urządzenia muszą być w pełni uzupełnione w materiały eksploatacyjne (np. paliwa, czynniki chłodnicze itp.);
11) przeprowadzenie przez uprawnione osoby szkoleń wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły ze szkolenia wraz z zaświadczeniami o przeszkoleniu potwierdzającymi zdolność szkolonej osoby do samodzielnej eksploatacji urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach zadania.
Szkolenia należy przeprowadzić na podstawie programu szkolenia opracowanego przez Wykonawcę. Program szkolenia musi zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie min. 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia.
Program szkolenia musi zawierać m.in:
a) zakres merytoryczny,
b) czas trwania poszczególnych szkoleń,
c) miejsce szkolenia,
d) wzór protokołu ze szkolenia i wzór zaświadczenia dla osoby szkolonej;
12) serwisowanie i przegląd zamontowanych, zainstalowanych w ramach realizowanego zadania urządzeń, instalacji itp. zgodnie z warunkami gwarancji producentów, kartami gwarancyjnymi, aktualnymi normami obronnymi oraz aktualnie obowiązującymi wytycznymi, aktami normatywnymi w Resorcie Obrony Narodowej przez okres udzielonej gwarancji.
13) wykonanie inwentaryzacji schematycznej obiektów według wzoru określonego w załączniku nr 17 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 540 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. b) SWZ, jeżeli wykaże, że posiada:

- system teleinformatyczny posiadający akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego z możliwością przetwarzania informacji o klauzuli "ZATRZEŻONE";
- ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia;
- zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
‒ co najmniej 1 zadanie w okresie ostatnich 5 lat w zakresie budowy
lub przebudowy budynku warsztatowego wraz z instalacjami wewnętrznymi o powierzchni użytkowego min. 1000 m2, zbudowanego w technologii tradycyjnej o rozpiętości dachu min. 25m;
‒ co najmniej 1 zadanie w okresie ostatnich 5 lat w zakresie budowy lub przebudowy systemów alarmowych (np. CCTV, SSWiN, SKD lub inne)
wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
b) w zakresie potencjału kadrowego:

Wykonawca musi także spełniać warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca ma wyznaczyć kierowników robót należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w osobach:
‒ kierownik budowy z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
‒ kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń;
‒ kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
‒ kierownik robót z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
‒ kierownik robót o specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
‒ geodeta;
‒ instalatorzy posiadający świadectwo ukończenia kursów w zakresie instalowania systemów alarmowych;
‒ rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

2.4 Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych:
W związku z dostępem do informacji i materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz koniecznością przetwarzania ich w systemie teleinformatycznym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
1) Kierownikiem robót budowlanych i drogowych, kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kierownikiem robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, geodetę którzy powinni posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2) Instalatorami posiadającymi odpowiednie świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania systemów alarmowych;
3) Wymaganymi ustawą dokumentami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych w swojej firmie;
4) Systemem teleinformatycznym posiadającym akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego z możliwością przetwarzania informacji o klauzuli "ZASTRZEŻONE";
Wykonawca powinien wykazać, że zatrudnia:
1) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który musi posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez SKW lub ABW;
2) Pracownika pionu ochrony pełniącym funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, który posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW;
3) Osobę pełniącą funkcję administratora systemu teleinformatycznego, która posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i wydane przez ABW lub SKW;

Wykonawca powinien wykazać, że posiada:
1) Kancelarię lub pomieszczenia umożliwiające prowadzenie prac z niejawną dokumentacją zgodnie z opracowaną oraz zatwierdzoną przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej „Instrukcją dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ”Zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;
2) akredytowany systemem teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" lub wyżej;
3) zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
4) ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia;

W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone konsorcjum, dostęp do informacji niejawnej będzie miał tylko ten członek konsorcjum, który spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych.
Pozostałe wymagania związane z ochroną informacji niejawnych zawarte
są w szczegółowych wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych załączonym do SWZ – załącznik nr 12.

2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 3 do SWZ.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu robót wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór załącznik nr 5 do SWZ
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – wzór załącznik nr 6 do SWZ,
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie ochrony informacji niejawnych, posiadających dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych– wzór załącznik nr 6A do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy, że posiada wymagane ustawą dokumenty dotyczące ochrony informacji niejawnych w swojej firmie - wzór załącznik nr 10 do SWZ,
5) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań związanych z ochroną informacji niejawnych- wzór załącznik nr 11 do SWZ,
6) oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich zasobów technicznych oraz personelu - wzór załącznik nr 13 do SWZ,
7) kserokopię dokumentu potwierdzającego akredytację systemu teleinformatycznego przez Kierownika jednostki Organizacyjnej dla systemu, na którym będzie wykonywana dokumentacja niejawna o klauzuli „zastrzeżone” oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego nie wniesienie uwag do dokumentacji bezpieczeństwa tego systemu przez ABW lub SKW.
8) kserokopię ważnej koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia;
9) kserokopię zaświadczenia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1 W postępowaniu wykonawca do oferty załącza aktualne na dzień składania oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ
1.2 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
1.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.5 Oświadczenie wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx,
1.6 .Oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt.1.1. wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć m.in:
a) formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną
c) zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy) – wzór załącznik nr 4 do SWZ
d) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona przez notariusza kopia)
e) formularz cenowy zawierający zestawienie wartości elementów oferty: Załącznik nr 1A do SWZ (każda pozycja w formularzu cenowym powinna być wypełniona - brak formularza ofertowego lub wyceny choćby jednej pozycji w formularzu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

150.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

opisane w projekcie umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/rzibydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
c) Projekt „draft” poręczenia bankowego lub poręczenia SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jeżeli Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy z jednej z ww. form
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. Jeżeli wykonawca w ww. terminie nie będzie w stanie dostarczyć ww. dokumentów powinien powiadomić o tym Zamawiającego, podając przyczynę zwłoki oraz termin dostarczenia dokumentów.
3. Opóźnienie terminu podpisania umowy z powodu nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów nie będzie mogło stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy.
4. Nieuzasadnione przedłużanie terminu składania dokumentów lub ich nie złożenie na wezwanie Zamawiającego traktowane będzie jak uchylanie się od podpisania umowy, z wszystkimi jej konsekwencjami prawnymi.

Zobacz inne

Prawo