Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chmielnik, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349839/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Chmielnik

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chmielnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009745

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 7

1.5.2.) Miejscowość: Chmielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-020

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 354 3273

1.5.8.) Numer faksu: 413542278

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@chmielnik.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc03da1d-34dd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033219/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.chmielnik.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem :
https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. Korzystanie z platformy jest całkowicie bezpłatne, należy jedynie zarejestrować się w systemie.
4. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl .
5. Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na zadanie: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku
( 26-020 ), Plac Kościuszki 7, tel. 41 354 32 73 ;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w UMIG Chmielnik Pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik oraz pod adresem e-mail: rodo@chmielnik.com, tel. 041 354 32 73;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach”/ prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 PZP);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPS.271.55.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach, zlokalizowanego na działce 419, obręb 0022 Szyszczyce , msc. Szyszczyce 53, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, w tym: 4) Zamierzenia budowalne obejmują w szczególności:
- docieplenie posadzki- Wymiana wszystkich warstw posadzki na gruncie, ocieplenie styropianem EPS gr. 15cm (λ=0.037w/mK);
- modernizacja ścian zewnętrznych- Ocieplenie socian - Styropian grafitowy EPS gr. 15cm (λ=0.032w/mK);
- modernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją- Ocieplenie stropu- wełna mineralna między drewnianymi belkami gr. 24 cm (λ=0.04 W/mK);
- modernizacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu- Ocieplenie socian – Polistyren
ekstrudowany XPS gr. 15cm (λ=0.033w/mK);
- wymiana stolarki okiennej- wymiana stolarki okiennej na nowe okna z PCV;
- wymiana stolarki drzwiowej – wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z PCV;
- wymiana pokrycia dachowego- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę;
- wymiana rynien i rur spustowych- montaż nowych rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej;
- remont schodów- remont schodów przy wejściach do budynku polegający na pokryciu ich płytkami mrozoodpornymi;
- remont drewnianej przybudówki- wymiana elementów drewnianych
- wentylacja- udrożnienie przewodów wentylacyjnych oraz wykonanie nowej wentylacji
- ocieplenie kominów- Ocieplenie istniejących kominów –, Styropian EPS gr. 5cm (λ=0.038W/mK)
- wyłaz dachowy- projektowany wyłaz dachowy WS;
- montaż kotła na pelet o mocy 25 kW w systemie zamknięty wraz z osprzętem;
- montaż zasobnika wody o pojemności 150 l;
- montaż grzejników wraz z armaturą ;
- montaż rurociągów w kotłowni;
,- demontaż pieców kaflowych
- instalacja elektryczna- demontaż, zasilanie i rozdzielenie , instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd, instalacja RTV, instalacja odgromowa, instalacja połączeń wyrównawczych.

5) W zakres zamówienia wchodzi także zabezpieczenie terenu robót, wywóz i utylizacja odpadów oraz prowadzenia dokumentacji gospodarki odpadami wymaganej przepisami szczególnymi, uporządkowanie terenu robót oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej
UWAGA
• Po realizacji robót termomodernizacyjnych stropy, ściany posadzki należy doprowadzić do stanu użytkowego. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót , w tym wszelkie prace pomocnicze, montażowe, towarzyszące wymagane do zrealizowania zadania w stanie gotowym do użytkowania (podana cena ofertowa zawierać będzie również wykonanie tych czynności)

Informacje co do przebiegu wykonywanych robót:
• Zamawiający wymaga zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, istniejącymi obiektami i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie
z projektem, uzgodnieniami z zamawiającym i koordynację z wszystkimi branżami.
• Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
• Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty przed szkodami tj. zapewnić tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia itp. chroniące obiekt. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.
• Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom przyległego terenu.
• Dobór i kolorystyka wszelkich elementów wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych podlega akceptacji Zamawiającego.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałych załączników opisujących przedmiot zamówienia.

Jeżeli Wykonawca uzna, iż należy wykonać określony zakres robót, który nie jest ujęty w przedmiarze, a jest zasadny aby wykonać prawidłowo przedmiot zamówienia, Wykonawca wprowadzi do kosztorysu ofertowego nowe pozycje nie ujęte w przedmiarach

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 6 i 7, do wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa. Wymagania, opis poniżej:
• Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

- jedno (1) zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na pracach termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto,

• Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej:
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ( kierownik budowy),
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uznaje:
a) wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
b) uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także
c) zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego / jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U.2020.1076 z późn.zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót (Załącznik nr 7 do SWZ)wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b) wykaz osób (Załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie:
• specjalności konstrukcyjno – budowlanej ( kierownik budowy),
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

c) oświadczenie o uprawnieniach osób (Załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:
- konstrukcyjni budowlanej ( kierownik budowy)
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w przedmiotowym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Do oferty wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy)
b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy, Załącznik nr 9 do SWZ)
c) Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej otrzymane od Zamawiającego ( Załącznik nr 10)
d) Wadium
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
f) Uproszczony kosztorys ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10 000,00 zł. ( dziesięć tysięcy złotych).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: BS Chmielnik 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001 z adnotacją:

„Wadium w przetargu pn.„................................”;
a potwierdzenie wpłaty można załączyć do oferty.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wg zasad komunikacji wskazanej w SWZ, zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie PZP.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
Pozostałe okoliczności przewidziane w części XVII pkt. 14.2.SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie VIII SWZ, składa każdy z wykonawców.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie według, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury, opady śniegu),
c) powstaną przeszkody o charakterze archeologicznym, geologicznych, hydrologicznych lub kolizji z sieciami infrastruktury utrudniające w stopniu znacznym lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone w stosownym protokole,
d) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w miejsce wymienionych w dokumentacji projektowej,
e) wydłużenie terminu realizacji ze względu na zmiany w umowie o dofinansowanie projektu o którym mowa w części IV pkt. SWZ w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie,
f) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót.
g) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.
h) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich (w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi);
i) konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
j) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
Pozostałe okoliczności w części XIX pkt 3-4 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca.
2. Wizja ma charakter obligatoryjny tj. zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy PZP Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który jej nie odbył
3. Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenie z proponowanym terminem jej odbycia należy przesłać na adres: anna.paluch@chmielnik.com
4. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w terminie od 16.09.2022 r do 29.09.2022 r. w dniach od poniedziałku do piątku, godz. 8.00- 14.00
5. Zamawiający podczas wizji, o której mowa powyżej wyda Wykonawcy oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (załącznik nr 10 do SWZ), które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty. Nie dokonanie przez Wykonawcę potwierdzonej wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem ofert .

Zobacz inne

Prawo