Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wyśmierzyce, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349847/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WYŚMIERZYCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Uporządkowanie gospodarki (infrastruktury) wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wyśmierzyce – w formule zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WYŚMIERZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 75

1.5.2.) Miejscowość: Wyśmierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-811

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486157003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysmierzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Uporządkowanie gospodarki (infrastruktury) wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wyśmierzyce – w formule zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd8589b3-34e1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012564/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Uporządkowanie gospodarki (infrastruktury) wodno - kanalizacyjnej w Gminie Wyśmierzyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że spełnia wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROA.271.03.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach oraz budowa sieci wodociągowej wraz z budową strefowej stacji do podnoszenia ciśnienia wody wodociągowej na odcinku Paprotno – Grzmiąca o szacowanej długości ok. 2400 m w ramach realizacji zadania pn. ,,,Uporządkowanie gospodarki (infrastruktury) wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wyśmierzyce – w formule zaprojektuj i wybuduj’’.
2. Budowa sieci wodociągowej ma na celu połączenie dwóch istniejących układów sieci wodociągowej poprzez spięcie ich za pomocą projektowanego odcinka. Potrzeba budowy sieci wodociągowych łączącej obie miejscowości wynika również z konieczności odciążenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wyśmierzyce której stan techniczny jest zły. Wszystkie informacje zawarte zostały w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3. Zamówienie powinno obejmować swoim zakresem:
• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: decyzji, opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z:
o pozwoleniem na budowę (w imieniu Inwestora) wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia,
o uzyskaniem map dla celów projektowych,
o wykonaniem badań hydro-geologicznych (warunków posadowienia),
• sporządzenie projektów wykonawczych,
• opracowanie projektu organizacji ruchu,
• obsługę geodezyjną,
• wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejącego wylotu wraz ze sprawdzeniem przepustowości i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wylot i zrzut ścieków oczyszczonych
• wykonanie (wybudowanie), na podstawie projektów robót budowlanych i montażowych wraz zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków oraz odtworzeń po robotach budowlanych,
• kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,
• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
• wykonanie rozruchu oczyszczalni,
• dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków,
• przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni,
• wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
• inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną,
• oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w szczególności oznakowanie:
o p.poż, sprawdzenie wydajności hydrantów oraz odległości do budowli i budynku
o dróg ewakuacyjnych
o lokalizacji sprzętu ppoż.
o armatury, urządzeń, instalacji
o miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji
o informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji
o nadzór autorski projektantów wszystkich branż,
o wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego.

4. Zakres prac projektowych do wykonania.
Wykonawca powinien opracować i dostarczyć w ramach Zamówienia dokumentację projektową obejmującą:
• aktualną mapę sytuacyjno — wysokościową do celów projektowych w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiadać klauzule Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej właściwego Starostwa.
• 5 egzemplarzy wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi:
o komplet niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami
o aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem — wypisy z rejestru gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną
o dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów
o informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
o projekt wykonawczy.
o szczegółową specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót,
o przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
• 5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji wraz ze spisem opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
• Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami wydrukowanymi również w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv'e.
• Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej właściwego Starostwa.
• Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
5. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.
6. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:
1) organizacji robót budowlanych,
2) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
3) ochrony środowiska,
4) warunków bezpieczeństwa pracy,
5) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6) zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
7) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i innych, niezbędnych oraz pominiętych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania.
8. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
9. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach eksploatacji - w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.)
10. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem budowlanym”, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym).
11. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
12. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
13. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową.
14. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz wydanymi warunkami lub pozwoleniami technicznymi i prawnymi, a także zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
16. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy PFU, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych.
17. Wykonawca powinien udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia, tj.: roboty budowlane oraz wbudowane materiały.
18. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt.
19. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.
20. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się drzewa, które będą podlegały wycięciu. Za wycinkę drzew będzie odpowiedzialny Wykonawca
21. Zamawiający obecnie nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew. Niemniej wszelkie formalności związane z uzyskaniem w/w pozwolenia muszą zostać dokonane prze Wykonawcę..
22. Zamawiający obecnie nie posiada żadnych dokumentów, uzgodnień w celu uzyskania nowego pozwolenia wodno – prawnego.
23. Szczegółowy zakres prac określają Programy Funkcjonalno – Użytkowe ( załącznik nr 8 do SWZ) oraz mapa zasadnicza z orientacyjnym przebiegiem trasy sieci wodociągowej (załącznik nr 9 do SWZ )

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien wykazać, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum
2 000 000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wymagania w zakresie zdolności zawodowej.
Wykonawca powinien skierować do realizacji przedmiotu zamówienia minimum:
• jedną osobę - projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej — posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane";
• jedną osobę - projektanta branży sanitarnej — posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane;
• jedną osobę - projektanta branży elektrycznej — posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
• jedną osobę – kierownika budowy branży sanitarnej — posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie nabyte jako kierownik robót lub kierownik budowy.;
• jedną osobę – kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej — posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
• jedną osobę - kierownika robót branży elektrycznej — posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane;
• Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

b) Wymagania w zakresie zdolności technicznej.
W zakresie zdolności technicznej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
• w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 projekt polegający na zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę dla hydrofitowej lub gruntowo - korzennej oczyszczalni ścieków o wielkości minimum 600 RLM i przepustowości/wydajności minimum 100 m3 / dobę. Wykonanie projektu powinno być potwierdzone dokumentami (dowodami) stwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie hydrofitowej lub gruntowo - korzennej oczyszczalni ścieków o przepustowości/wydajności minimum 100 m3 / dobę i wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto dla tej roboty poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego).
• w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie - budowie, sieci wodociągowej o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto,
• w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci technologicznych wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz w zakresie określonym w art. 108 ust. I pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
4) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. I pkt 4 ustawy PZP o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale 3 ust. 15 SWZ, stanowiący załącznik nr 5 do swz;
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Oddział Wyśmierzyce 33 9117 0000 0100 2802 2000 0140. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – ,,Uporządkowanie gospodarki (infrastruktury) wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wyśmierzyce – w formule zaprojektuj i wybuduj’’
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
7. Wadium podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może zostać wniesione przez jednego z tych podmiotów.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto wskazanej w §3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ……………...
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………….………………..
nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone, zgodnie z postanowieniami § 5. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo