Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349893/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Fiszera 14

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-231

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imp.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.imp.gda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalnośc naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44d64e00-34df-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005072/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

SPINAKER - Intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.imp.gda.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami zostały zawarte w Rozdziale X SWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu,szyfrowanie oferty, formularze ePuap)1.2. ePUAPu
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)1.3. poczty elektronicznej przetargi@imp.gda.pl (korespondencja oprócz Ofert). jak również przy użyciu: 1.4. Platformy e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/(Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu)1.5. strony internetowej Zamawiającego
https://www.imp.gda.pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców). Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05..2016, str. 1/, dalej „RODO”, informuje, że:1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Maszyn
Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk.2. Kontakt do Inspektora ochrony danych
osobowych, e-mail: iod@imp.gda.pl3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE)
przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków
pochodzących z UE.5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.6. posiada Pani/Pan:a. na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;7. nie przysługuje Pani/Panu:a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c. na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8. W odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;9. Pani/Pana dane osobowe będą
przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w ustawy Pzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do
państwa trzeciego na zasadach wynikających z ustawy Pzp.10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest
wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i
jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/TP/SKO/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ "Opis przedmiotu zamówienia/Formularz rzeczowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ "Opis przedmiotu
zamówienia/Formularz rzeczowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ "Opis przedmiotu
zamówienia/Formularz rzeczowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ "Opis przedmiotu
zamówienia/Formularz rzeczowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ "Opis przedmiotu
zamówienia/Formularz rzeczowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy,którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.2. uprawnień
doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć formularz rzeczowo – cenowy - zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

formularz rzeczowo – cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do Oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 3 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji
przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp, we wskazanym we Wzorze Umowy w następujących przypadkach:
2.1. zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów
i usług, jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia;
2.2. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego Przedmiotem Umowy lub
zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa – w sytuacji
wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu
Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia ceny
ofertowej;
2.3. potwierdzona przez Producenta/Oficjalnego Dystrybutora danej marki/danego komponentu informacja o zaprzestaniu
produkcji danego komponentu lub jego dostępności w terminie realizacji Zamówienia, której Dostawca nie mógł mieć w chwili składania Oferty;
2.4. potwierdzona przez Producenta/Oficjalnego Dystrybutora danej marki/danego komponentu informacja o zmianie nazewnictwa/rebrandingu lub zastąpieniu danego komponentu w terminie realizacji Zamówienia lub trwania Umowy, której
Dostawca nie mógł mieć w chwili składania Oferty lub trwania Umowy. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia lub w przypadku reklamacji uniemożliwiającej naprawę, do wymiany na zamiennik o takiej samej funkcjonalności i nie gorszych parametrach niż oferowane;
2.5. zmiany terminu realizacji Umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek
z zobowiązań wynikających z Umowy);
2.6. zmiany okresu gwarancyjnego przez producenta;
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy w rozumieniu art. 455 ust.
1 ustawy PZP oraz innych zmian przewidzianych w tym artykule, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
4. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych
teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez
przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposóbzłożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

termin wykonania zamówienia wynosi 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zobacz inne

Prawo