Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350038/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w zakresie: ,,Przebudowy kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Krapkowickiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

1.2.) Oddział zamawiającego: MZD w Opolu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530546013

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Firmowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-594

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umopole.logintrade.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350038

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00345531/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-29 09:00

Po zmianie:
2022-09-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-29 10:00

Po zmianie:
2022-09-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-28

Po zmianie:
2022-10-29

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający dokonuje uzasadnionej zmiany SWZ poprzez zmianę załącznika będącego częścią dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (branża zieleń) oraz poprzez dodanie załącznika będącego pomocniczym przedmiarem robót (branża zieleń).

Zobacz inne

Prawo