Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350066/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690561132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warzywna 3

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wzsrzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wzsrzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1f4323a-34dc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=33687117

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=33687117

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub
Operaver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11• Lista zalecanych przeglądarek internetowych:
Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek• system operacyjny Windows 7 i późniejsze b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web•oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt,.pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg10.
Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów
niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. 11. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług
zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 12. Szczegółowe informacje o
sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem
internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zalozprofil-zaufany13. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć npod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty 14. Ważne zalecenie! W
zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza na Platformę uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu
(typzewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów wformacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Specjalistyczny, ul. Warzywna 3, 35 – 310 Rzeszów.
2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Marta Namięta, e-mail: iodo@wzsrzeszow.pl, tel. 17 866 96 73.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PP-2710/8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostarczanie do zamawiającego maksymalnie 600 szt. wlewek dopęcherzowych BCG do immunoterapii (system zamknięty).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia wskazanego w SWZ, jednak ilość sztuk nie będzie mniejsza niż 400.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście dostarczony asortyment.

Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać aktualne na dzień składania oferty pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021 poz. 974).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający oświadcza, że ilekroć w SWZ i w Załącznikach została użyta nazwa handlowa, to zamawiający uczynił to zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tylko i wyłącznie w celu dokładnego określenia substancji czynnej lub kompozycji substancji czynnych zawartych
w zamawianych produktach. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że zamawiający żąda zaoferowania produktów zawierających te substancje czynne lub te kompozycje substancji czynnych co produkty, których nazwy zostały użyte, i dopuszcza zaoferowanie zarówno tych produktów, jak
i produktów równoważnych, przez co należy rozumieć produkty identyczne pod względem kompozycji substancji czynnych, przeznaczenia
i działania. Standardy jakościowe leków są określone w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ musi być złożony formie elektronicznej tj.
przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Oświadczenie niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena: -zawarte w formularzu OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ. Dokumenty/ośw. wymagane są w celu ustalenia ilości punktów w kryteriach
wskazanych w rozdziale XVI niniejszej SWZ.
3. Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b); b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego
zasoby; c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: -Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
-ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), -umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b) musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby muszą być złożone zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.


Zamawiający wymaga również złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które zawarte jest w formularzu oferta. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć powyższe oświadczenie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem portalu https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=33687117

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo