Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubawa, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350102/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miejska Lubawa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzepnikowskiego 9A

1.5.2.) Miejscowość: Lubawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-260

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad-miasta@lubawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubawa.bip-wm.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e5e4e8d-34ed-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009694/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubawa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubawa.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z § IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z § XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z § XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogo-wym ulic miejskich w mieście Lubawa w 2022 roku- zamówienie uzupełniające. Wykaz ulic ob-jętych pracami będącymi przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Szczegóło-wy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacji Wa-runków Zamawiania, SST i przedmiarach (załącznik nr 7 do SWZ), oraz wzorze umowy wraz załącznikami.
2. Zamawiający w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określił standardy jakościo-we, które odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
3. Zakres prac obejmuje remonty w zakresie:
1) Drogi gruntowe (utwardzone i nieutwardzone):
a) profilowanie i naprawa za pomocą równiarki i walca gumowego,
b) profilowanie i naprawa za pomocą koparki,
c) remonty nawierzchni tłuczniem drogowym,
2) Drogi o nawierzchni asfaltowej i betonowej:
a) remonty ulic masą asfaltową na gorąco z wycinaniem asfaltu wraz z zawałowaniem wal-cem stalowym,
b) remonty ulic masą asfaltową na zimno z wycinaniem asfaltu wraz z zawałowaniem wal-cem stalowym,
c) remonty ulic masą asfaltową na gorąco bez wycinania asfaltu wraz z zawałowaniem wal-cem stalowym,
d) remonty ulic masą asfaltową na zimno bez wycinania asfaltu wraz z zawałowaniem wal-cem stalowym,
e) przełożenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej,
f) remonty ulic mieszanką betonową,
g) wymiana krawężników drogowych,
h) układanie płyt drogowych,
i) kucie betonu,
j) plantowanie powierzchni pobocza.
3) Chodniki:
a) układanie chodnika z kostki pol-bruk, wraz z obrzeżem chodnikowym,
b) układanie chodnika z płyt chodnikowych, wraz z obrzeżem chodnikowym,
c) przełożenie chodnika z płyt betonowych,
d) przełożenie chodnika z kostki pol-bruk,
e) przełożenie chodnika z płyt kamiennych,
f) przełożenie chodnika z kostki kamiennej,
g) przełożenie chodnika z trylinki,
h) przełożenie obrzeży betonowych.
4) Oznakowanie pionowe dróg:
a) prostowanie znaków drogowych,
b) ustawianie nowego oznakowania pionowego.
5) Oznakowanie poziome dróg - malowanie oznakowania poziomego na jezdni.
6) Inne roboty związane z pasem drogowym:
a) regulacja studzienek kanalizacyjnych,
b) oczyszczenie wpustów ulicznych.
4. Wykonawca ma obowiązek co najmniej raz w miesiącu dokonać przeglądu stanu technicznego oznakowania pionowego, chodników i dróg w mieście, zgodnie z wykazem ulic (załącznik nr 8 do SWZ). W razie stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca informuje o tym Zamawiające-go.
5. Wykonawca wykonuje prace oraz kupuje nowe oznakowanie w uzgodnieniu i na pisemne zlece-nie Zamawiającego.
6. Wykonawca wykonuje prace na każde zlecenie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż ustalony z Zamawiającym, przy czym termin wykonania napraw na zgłoszenie awaryjne ustalony zostanie zgodnie z ofertą wykonawcy. Zlecenie napraw awaryjnych następuje w formie telein-formatycznej (telefon, faks, e-mail).
7. Wykonawca zobowiązany jest dysponować wolnym placem o powierzchni min. 300m2 na prze-chowywanie ewentualnych materiałów rozbiórkowych Zamawiającego (płyty chodnikowe, kostka betonowa, krawężniki betonowe, obrzeża chodnikowe itp.) oraz budynek gospodarczy na przechowywanie materiałów Zamawiającego (znaków pionowych, zapór drogowych itp.).
8. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w innych dokumentach Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji tech-nicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy). Wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne:

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami spełniającymi poniższe wymagania:
(1) kierownik robót w specjalności drogowej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
(2) Pracownicy fizyczni – minimum 4 osoby

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Za-łącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
3) kosztorys ofertowy elementów scalonych, z wyszczególnieniem ilości, ceny jednostkowej i wartość dla poszczególnych pozycji opracowany na podstawie przedmiaru robót
4) pełnomocnictwo:
a) wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
c) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
(1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
(2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wy-mienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
(3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wy-kształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został wskazany w załączniku
nr 4 do SWZ - projektowe postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubawa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Zobacz inne

Prawo