Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350191/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

1.3.) Oddział zamawiającego: 85/04 województwo kujawsko-pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514236

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-950

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kpuw@bydgoszcz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fab04740-34cd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335430/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem platformy e-propublico (karta ”Wiadomości”).
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem platformy e-propublico, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na platformie e-propublico.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z platformy e-propublico:
a) dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi,
stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BFI.II.272.2.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 316885,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy w postaci wymiany krzyży mogilnych na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy przy ul. gen. S. Grzmota-Skotnickiego w Bydgoszczy.
2. Zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedmiaru robót, opracowanych dla Inwestora: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45215400-1 - Roboty na cmentarzach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą poprzez przyznanie punktów. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);
4) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach oraz w liczbie niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia - w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wymagane jest, aby Wykonawca wskazał osoby z kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, odpowiednimi do funkcji / zakresu czynności jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca wskaże osobę proponowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w tzw. przepisach sankcyjnych, tj. w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (*);
3) dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
(*) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2.2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ (składane wyłącznie jeżeli Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp);
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (składane wyłącznie w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - np. wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum).
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Aktualne na dzień złożenia dokumenty (*) potwierdzające, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
(*) wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki;
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania określone w SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celach poglądowych oraz pomocniczo do odbioru poszczególnych etapów robót, Wykonawca powinien wypełnić szczegółowy przedmiar robót, określony w załączniku do SWZ i załączyć go do oferty w postaci kosztorysu ofertowego (sporządzonego metodą uproszczoną).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 4500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 PLN).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane w następujących przypadkach:
1) konieczności wykonania robót zamiennych;
2) zmian polegających na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy (roboty zaniechane);
3) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku VAT.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy, dotyczące realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, w zakresie nieobjętym zamówieniem podstawowym, jeśli stały się niezbędne dla realizacji celu zamówienia i jednocześnie spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych;
2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Dopuszczalne będą również zmiany umowy, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowania jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć;
2) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4. Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa;
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku gdy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.
5. Dopuszczalne są zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości umowy na roboty budowalne, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
6. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 Prawa zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Fakultatywne podstawy wykluczenia:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:
1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576;
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Zobacz inne

Prawo