Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Leżajsk, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350242/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA LEŻAJSK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” postępowanie prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukasza Opalińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” postępowanie prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fb28304-34de-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350242

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025787/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dodatkowo Zamawiający zamieszcza postępowanie na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) https://uglezajsk.bip.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Gminy Leżajsk), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”. Konto na platformie ePUAP powinno być kontem firmowym Wykonawcy, Zamawiający nie zaleca przesyłania
dokumentów z profili prywatnych. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx
lub .pdf. Oferta powinna zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą
wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty
(lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie na formularzu ePUAP przeznaczonym do
złożenia, wycofania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą - podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie
może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy
Pzp, a nie formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Cały
proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wewnątrz szyfrowanego folderu nie mogą znajdować się wcześniej zaszyfrowane pliki. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
- Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452),
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej opisane zostały w rozdz. XIII i XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.

Część nr 1 – zakup 27 komputerów stacjonarnych
1) Monitor
Przekątna ekranu min.: 21,5 cala;
Powłoka matrycy: matowa;
Rodzaj matrycy: IPS
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli;
Częstotliwość odświeżania ekranu min: 75 Hz;
Złącza: 1x D-SUB, 1 x HDMI,, 1 x wejście audio, 1 x gniazdo zasilania;
Wbudowane głośniki: TAK
Załączone akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI;

2) Komputer
Procesor: minimum 4 rdzenie /8 wątków, każdy rdzeń taktowany min 3,6 GHz, pamięć cache minimum 6 MB;
Pamięć RAM: przynajmniej 8 GB DDR4
Karta graficzna: zintegrowana ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12,
Dysk SSD o minimalnej pojemności 512 GB
Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW
Karta dźwiękowa: zintegrowana karta dźwiękowa
Łączność: Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Złącza - panel przedni: minimum 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
Złącza - panel tylny: przynajmniej 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x wyjście audio, 1 x LAN, 1 x D-sub, 1 x HDMI,
Wolne porty wewnątrz obudowy: PCI-e x16, PCI-e x1, SATA III, M.2 PCIe,
Akcesoria: mysz i klawiatura US - QWERTY, kabel zasilający
System operacyjny: zainstalowany na komputerze, musi posiadać zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10/11 Home, pozwalający na instalację oraz uruchomienie aplikacji MS Teams, przeglądarek internetowych (Edge, Chrome) oraz innych aplikacji służących do nauki szkolnej w tym nauki zdalnej.
Licencja/klucz OS: TAK - klucz instalacyjny musi znajdować się na naklejce licencyjnej umieszczonej na obudowie komputera lub musi być zapisany w BIOS'ie płyty głównej; klucz nowy, nigdy wcześniej nie aktywowany.

3) Kamerka internetowa:
Rozdzielczość połączeń wideo: minimum 1280 x 720 pikseli;
Rozdzielczość nagrań wideo: minimum 1280 x 720 pikseli;
Mikrofon: TAK – wbudowany;
Łączność z PC: przez USB 2.0;
Uniwersalny klips pozwalający zamontować na monitorze komputerowym;

Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 95%.
Realizacja przedmiotowego zamówienia nie ma wpływu na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
Określone w OPZ oraz w specyfikacji technicznej typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
1) Cena (waga 60%)
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60
2) okres gwarancji (waga 40%) – nie może być on krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, tj. 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 60-miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Łączna ocena oferty:

P = Pc + Pg

P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu i których wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.
Część nr 2: zakup 125 laptopów oraz 4 tabletów
1) laptop w ilości 125 sztuk:

Procesor: klasy x86 minimum 2 rdzenie, 4 wątki, o taktowaniu przynajmniej 2.4 GHz na rdzeń, z pamięcią cache L3 co najmniej 4 MB
Pamięć RAM: minimum 8 GB pamięci DDR4;
Dysk twardy: Dysk SSD o minimalnej pojemności 256 GB;
Ekran/wyświetlacz: matowy, LED, 15,6 cala, panoramiczny, o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli;
Karta graficzna: zintegrowana, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12.
Dźwięk/głośniki: wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon;
Kamerka internetowa: wbudowana;
Klawiatura: układ US -QWERTY
Łączność/technologie: Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, WiFi 802.11b/g/n wbudowane, Bluetooth;
Porty/złącza/gniazda: wbudowane minimum 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, gniazdo mini-jack (słuchawkowe/mikrofon), gniazdo zasilania;
Zasilanie bateryjne: Bateria litowo-jonowa, czas pracy na baterii min. 8 godzin
System operacyjny: zainstalowany na komputerze, musi posiadać zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10/11 Home, pozwalający na instalację oraz uruchomienie aplikacji MS Teams, przeglądarek internetowych (Edge, Chrome) oraz innych aplikacji służących do nauki szkolnej w tym nauki zdalnej.
Licencja/klucz OS: klucz instalacyjny musi znajdować się na naklejce licencyjnej umieszczonej na obudowie notebooka lub musi być zapisany w BIOS'ie, klucz nowy, nigdy wcześniej nie aktywowany.
Inne/Dodatkowe: oryginalny zasilacz producenta w zestawie z notebookiem;

2) tablet w ilości 4 sztuk
Procesor: minimum 8 rdzeni z taktowaniem minimum po 2.0 GHz na rdzeń;
RAM: minimum 4GB;
Wbudowana pamięć: minimum 64 GB;
Ekran: dotykowy, minimum 10,1 cala, rozdzielczość 1280 x 800 pikseli;
Łączność: Wi-Fi, Bluetooth;
GPS/Nawigacja: GPS, GLONASS,
Złącza/porty: 1 x USB Type-C, 1 x wyjście słuchawkowe
Aparaty: 1 x z przodu minimum 3Mpix, 1 x z tyłu minimum 6 Mpix;
Bateria: minimum o pojemności 4500 mAh;
System operacyjny: pozwalający na instalację oraz uruchomienie aplikacji MS Teams, przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox) oraz innych aplikacji służących do nauki szkolnej w tym nauki zdalnej;
Głośniki/mikrofon: głośniki stereo, mikrofon ;
Akcesoria: zasilacz, kabel USB typu C;
3. Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 95%.
4. Realizacja przedmiotowego zamówienia nie ma wpływu na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
5. Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
Określone w OPZ oraz w specyfikacji technicznej typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
1) Cena (waga 60%)
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60
2) okres gwarancji (waga 40%) – nie może być on krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, tj. 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 60-miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Łączna ocena oferty:

P = Pc + Pg

P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu i których wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – ( wg załącznika nr 3 do SWZ)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
oświadczenie składa każdy z wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SWZ;
3) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) w przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
5) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X pkt 1 ppkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
6) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
8) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
9) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:
1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostaw, w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą na potrzeby niniejszej umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu najwyższej należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego;
Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się takie, które za względu na wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, a ilość dni występowania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa wyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty składania ofert. Okresem porównawczym będzie miesiąc.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności oraz powinny być zgodne z rozdz. XXIII swz.
3. Warunkiem wprowadzenia zmiany na wniosek Wykonawcy jest złożenie pisemnego wniosku o zmianę umowy (zawarcie aneksu). Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności, z których wynikać będzie konieczność zmiany umowy.
4. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
5. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach wynikających z Ustawy Pzp.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Gminy Leżajsk) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zobacz inne

Prawo