Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350436/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi cateringowej podczas Inauguracji Roku Akademickiego
na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 234 82 30

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mariola.nosinska@pw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350436

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00345838/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany Umowy w przypadku zmian dotyczących menu (lub asortymentu) za obopólną zgodną Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn niezależnych.

Po zmianie:

Zobacz inne

Prawo