Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350473/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012126482

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Nowolipie 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-150

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.policja.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350473

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00344000/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczących w każdym zadaniu:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej – Wykonawca ma posiadać uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej - zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648);
2) w zakresie zdolności technicznej: Wykonawca ma dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. własną infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej zapewniającą zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych w GPRS bez względu na porę dnia (nie mniej niż 96% pokrycia).

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia świadczonych usług tj. Wykonawca ma posiadać własną infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej zapewniającą zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych w GPRS bez względu na porę dnia (nie mniej niż 96% pokrycia).

Po zmianie:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczących, w każdym zadaniu, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej – Wykonawca ma posiadać uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej - zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648);

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowego zadania dotyczącego zamówienia na usługę tj. zapewnienia dostępu do sieci na obszarach objętych deklarowanym zasięgiem (nie mniej niż 96% pokrycia na obszarze całego kraju) oraz deklarowaną prędkością transmisji danych (zgodnie z publikowanymi mapami zasięgów), na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych w każdych warunkach.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648);
2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje własną infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej zapewniającą zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych, bez względu na porę dnia ( nie mniej niż 96% pokrycia).

Po zmianie:
Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648);

Zobacz inne

Prawo