Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mińsk Mazowiecki, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350480/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 712351100

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 37

1.4.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozmm@spzozmm.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozmm.bip.net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350480

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00340223/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie wykonawców zdecydował o wydzieleniu z pakietu 30 pozycji nr 5-8 oraz utworzeniu z nich osobnych pakietów o kolejnych numerach: Pakiet 97, pakiet 98, pakiet 99.
Ilość części postępowania po zmianie: 99- pozostałe zapisy dot. terminu wykonania oraz kryteriów oceny ofert jak w części 30

Po zmianie:
Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie wykonawców zdecydował o wydzieleniu z pakietu 17 jednej pozycji oraz pakietu nr 30 pozycji nr 5-8 oraz utworzeniu z nich osobnych pakietów o kolejnych numerach: Pakiet 97, pakiet 98, pakiet 99.
Ilość części postępowania po zmianie: 99- pozostałe zapisy dot. terminu wykonania oraz kryteriów oceny ofert jak w części 17 i części 30

Zobacz inne

Prawo