Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lesznowola, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350846/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Lesznowola

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej p.n.: „Budowa ulicy Przez Górkę w miejscowości Łoziska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lesznowola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271111

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gminna 60

1.5.2.) Miejscowość: Lesznowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-506

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@lesznowola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lesznowola.eobip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej p.n.: „Budowa ulicy Przez Górkę w miejscowości Łoziska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5a2e0cc-3589-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019838/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.lesznowola.eobip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa
– Urząd Gminy Lesznowola) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: rzp@lesznowola.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/,
ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Gminy Lesznowola) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej e-mail: rzp@lesznowola.pl.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) .
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu miniPortal” oraz
„Regulaminie ePUAP”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): został określony w pkt. XXVII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zostały określone w pkt. XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Przez Górkę w miejscowości Łoziska (ok. 840 m) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z załącznikami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 176), sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458), w tym:
• koncepcji układu drogowego (w ilości niezbędnej do zatwierdzenia przez Zamawiającego) – 1 egz. org. w wersji papierowej i 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych branży drogowej, branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, branży elektrycznej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, branży teletechnicznej w zakresie budowy kanału teletechnicznego (bądź uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego budowy) – 3 egz. org. w wersji papierowej oraz po uzyskaniu decyzji ZRID 1 kolorowa kopia dokumentacji w wersji papierowej i 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• wymaganych branżowych projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem (wraz z uzyskaniem akceptacji dysponentów tych urządzeń) – 3 egz. org. w wersji papierowej oraz po uzyskaniu decyzji ZRID 1 kolorowa kopia dokumentacji w wersji papierowej i 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• zanonimizowanych w/w projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych – 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• projektu stałej organizacji ruchu – 1 egz. org. w wersji papierowej i 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• szczegółowej inwentaryzacji zieleni, ogrodzeń i innych naniesień na działkach przeznaczonych do przejęcia pod pas drogowy - 1 egz. org. w wersji papierowej oraz po uzyskaniu decyzji ZRID 1 kolorowa kopia dokumentacji w wersji papierowej i 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym - 1 egz. org. w wersji papierowej i 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• wykonanie podziałów nieruchomości i sporządzenie map oraz wykazów w celu wykonania dróg w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 5 egz. org. w wersji papierowej i 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• opracowanie przedmiarów robót (z podziałem na poszczególne branże) – 1 egz. org. w wersji papierowej i 1 kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• opracowanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże i szczegółowego zestawienia kosztów (z trzykrotną aktualizacją kosztorysów z ewentualnym etapowaniem w okresie 6 lat od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRID) – 1 egz. org. w wersji papierowej i 1 kolorowa kopia w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF;
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych branży – 1 egz. w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – C
• Termin gwarancji – Tg

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiega się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) warunek dotyczący posiadania doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 80 000,00 zł.

2) warunek dotyczący potencjału technicznego:

Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;

3) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje projektantami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach: drogowej - bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych - bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych - bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 6.1 i 6.2 SWZ.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – sporządzony według formularza stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ , oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz OFERTA przygotowany wg wzoru – sporządzony według Załącznika nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone według Załącznika nr 2 do SWZ.
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy – sporządzone według Załącznika nr 6 do SWZ.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolności lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 17.15.2 SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – sporządzone według Załącznika nr 2A do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – sporządzone według Załącznika nr 5 do SWZ.
6. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez Pełnomocnika – jeżeli dotyczy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 8.1
SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W związku z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, warunków do projektowania oraz wszelkich decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy,
2) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami prywatnymi w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów,
3) w innej niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający oraz których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową,
4) zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy według następujących zasad:
1) zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2) zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłaszanych po zawarciu umowy i dotyczących czterech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian wartości roboczogodziny niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia stanowi wartość większą niż 3% lub mniejszą niż 3%, a Wykonawca udokumentuje ilość roboczogodzin niezbędnych do realizacji umowy po ogłoszeniu przez GUS w czterech następujących po sobie kwartałach komunikatów o wartości zmian roboczogodziny.
3) wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy nie odebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku.
4) wartość zmiany (Wz) określa się na podstawie wzoru:
Wz = W x F%
przy czym:
W – wynagrodzenie brutto za zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 3),
F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany roboczogodziny niezbędnej do realizacji umowy, wynikających z komunikatów GUS, o których mowa w
pkt 2).
5) obliczoną w sposób określony w pkt 4) wartość należy dodać proporcjonalnie do wartości elementów z zakresu prac, o których mowa w pkt 3).
6) zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie Strony wprowadza się aneksem do umowy.
7) maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzonych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie 6% wynagrodzenia umownego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortal uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

Zobacz inne

Prawo