Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nisko, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350877/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Nisko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiorników magazynowych wody uzdatnionej oraz budowę sieci wodociągowej stanowiącej alternatywne zasilanie miasta Niska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nisko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409442

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.4.2.) Miejscowość: Nisko

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350877

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00345821/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 10:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 12:00

Po zmianie:
2022-09-22 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo