Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350935/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy materiałów do sterylizacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy materiałów do sterylizacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b53a66ec-34e2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030205/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 dostawy materiałów do sterylizacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publicznehttps://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówieniakomunikacjamiędzyZamawiającymaWykonawcamiodbywasięprzyużyciuminiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portalorazpocztyelektronicznej.postępowaniu
o udzielenie zamówieniapublicznego, musiposiadać konto naePUAP.Wykonawcaposiadający konto naePUAPma dostępdoformularzy:złożenia,zmiany,
wycofania ofertylubwnioskuoraz do formularza dokomunikacji.Wymaganiatechniczne iorganizacyjnewysyłaniaiodbieraniadokumentówelektronicznych,elektronicznych
kopiidokumentów i oświadczeńorazinformacjiprzekazywanych przy ich użyciuopisanezostaływRegulaminiekorzystania z miniPortaluorazRegulaminieePUAP.Maksymalny rozmiarplikówprzesyłanychza
pośrednictwemdedykowanychformularzy do:złożenia,zmiany,
wycofaniaofertylubwniosku oraz do komunikacjiwynosi150 MB.Za datę
przekazaniaoferty,wniosków,zawiadomień,dokumentówelektronicznych,oświadczeńlubelektronicznychkopii dokumentów luboświadczeń orazinnych informacji
przyjmuje
siędatęichprzekazania naePUAP. Danepostępowaniapoza SWZ możnawyszukaćrównież na Liściewszystkichpostępowań klikając wcześniejopcję„DlaWykonawców”
lubzestrony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:1.Administratoremdanychosobowychudostępnionych
wramachpostępowaniajestZamawiający.2.Kontakt do inspektoraochrony danych osobowych: adres e-mail :rodo@5wszk.com.pl,pisemnienaadresZamawiającego:5Wojskowy SzpitalKliniczny z Polikliniką SP ZOZ wKrakowie, ul.Wrocławska 1-3, 30-
901Kraków3.Daneosoboweprzetwarzane będąwzwiązkuzkoniecznościąwypełnieniaobowiązkuprawnego ciążącego na zamawiającym,
wceluzwiązanymzniniejszympostępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego tj. zgodnie z art. 6 ust.1lit.c)rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego iRady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnegoprzepływu
takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(„RODO”) w zw. zustawą zdnia29stycznia 2004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24)
(„PZP”);4.Wrazierealizacjizamówieniapublicznegodane osobowe przetwarzanebędą w celu wykonaniaumowytj.zgodnie art. 6ust. 1
litb)RODO.5.odbiorcamidanychosobowych będą osoby
lubpodmioty,którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania(komisjaprzetargowa)orazodpowiednieorganykontrole wzakresieichkompetencji; 6.Dane
osobowe będą przechowywane,przezokres4latoddniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czastrwaniaumowyprzekracza4lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy. Dane temogąbyćprzechowywaneprzezokresdłuższy niż wskazany, o
ilewynika to z ustawy z dnia 14lipca1983r.onarodowymzasobiearchiwalnym iarchiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z
późn.zm.)iprzepisówwykonawczychdotejustawy.7.obowiązek podania danych osobowychjestwymogiemustawowymokreślonym wprzepisachustawy PZP,związanym
zudziałem wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodaniaokreślonych danychwynikają zustawyPZP;
8.wodniesieniudodanychosobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany.9.Prawa osóbktórychdanesą przetwarzane:•
prawodostępudodanychosobowych;• prawodosprostowaniadanychosobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie
zprawadosprostowanianiemożeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)• prawo
żądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych(prawodoograniczenia przetwarzanianiemazastosowania wodniesieniudoprzechowywania, w
celuzapewnienia korzystaniaześrodkówochronyprawnej lub wceluochronypraw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z
uwaginaważnewzględyinteresupublicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); 10. prawodowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanych
Osobowych,gdyuzna Pani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/Panadotyczących naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięcia
danychosobowych;•prawodoprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,
gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniadanychosobowychjestkoniecznośćwypełnieniaobowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lubwykonanie umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek podaniadanychosobowychjestwymogiemustawowym określonym wprzepisachustawy
PZP,związanymzudziałemwpostępowaniuoudzielenie zamówienia publicznego;konsekwencjeniepodaniaokreślonychdanychwynikają zustawyPZP; 8. w odniesieniu
dodanychosobowychdecyzjeniebędąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany. 9. Prawa osób których danesąprzetwarzane:•prawodostępudodanychosobowych;•
prawodosprostowania danychosobowych(Wyjaśnienie:skorzystaniezprawadosprostowania nie
możeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)•prawożądaniaodadministratoraograniczenia przetwarzania
danychosobowych(prawodoograniczeniaprzetwarzanianiemazastosowania wodniesieniu do przechowywania,
wceluzapewnieniakorzystaniaześrodkówochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlubprawnej, lubzuwagi naważnewzględyinteresu publicznego
UniiEuropejskiej lub państwaczłonkowskiego); 10.prawodowniesieniaskargido Prezesa Urzędu
OchronyDanychOsobowych,gdyuznaPani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięciadanychosobowych;• prawo
doprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 70/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 20

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Zgodne z normą EN 11607-1 i EN 868-2. Rozmiar 75 x 75 cm, op. a'300 szt. op. 10
2. Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Zgodne z normą EN 11607-1 i EN 868-2. Rozmiar 100 x 100 cm, op. a'200 szt. op. 20
3. Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Zgodne z normą EN 11607-1 i EN 868-2. Rozmiar 120 x 120 cm, op. a'120 szt. op. 10
4. Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze nie mniejszej niż 100 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, wytrzymałość na przepuklenie nie mniejsza niż 300 kPa, wzrost kapilar nie większy niż 40mm w obu kierunkach wytwarzania, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 35N/15mm w obu kierunkach wytwarzania, wytrzymałość na rozciąganie na mokro nie mniejsza niż 10N/15mm w obu kierunkach wytwarzania, rozmiar 305 x 610 mm, opakowanie a'1000 szt. op. 5
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego.
Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Op. 3
2. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min.
i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 – zgodny z normą EN ISO 11140-1:2014, pozwalający zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Posiadający poświadczenie aktualnym dokumentem producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Op. 250
3. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min.
i 121ºC/15 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 – zgodny z normą EN ISO 11140-1:2014, pozwalający zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Posiadający poświadczenie aktualnym dokumentem producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu Op. 200
4. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/18 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 – zgodny z normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie
i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Posiadający poświadczenie aktualnym dokumentem producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji x 200 szt testów. Op. 1
5. Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika -
w opakowaniach po 100 szt. Testy dostosowane do posiadanego inkubatora firmy Browne. Op. 1
6. Sporal A a’10 szt. op. 15
7. System dokumentacji procesu sterylizacji 100sztuk w opakowaniu Op. 8
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1 Szczotka o dł. 40,6 cm do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi (tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 7 mm. Opakowanie 3 szt. Op. 10
2 Szczotka o dł. 40,6 cm do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi (tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 10 mm. Opakowanie 3 szt. Op. 10
3 Szczotka o dł. 30,5 cm do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi (tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 4 mm. Opakowanie 3 szt. Op. 10
4 Szczotka o dł. 30,5 cm do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi (tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 5 mm. Opakowanie 3 szt. Op. 10
5 Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzedzi z uchwytem o dł. 22 ±1 cm z bardzo sztywnym włosiem, wymiary 77x20x10 mm (dł. x szer. x wys.). Opakowanie 3 szt. Op. 10
6 Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. Opakowanie 3 szt. Op. 2
7 Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i włosiem ze stali nierdzewnej osadzonej na dwóch końcach rączki ( na jednym tylko jeden rząd włosia). Opakowanie 3 szt. Op. 10
8 Czyściki elastyczne - podwójne, bawełna/nylon - śr. 3 mm - 15 cm - 100 szt. Op. 5
9 Czyściki elastyczne - miekkie, polyester - śr. 9 mm - 30 cm - 50 szt. Op. 10
10 Czyściki elastyczne - miekkie, polyester - śr. 12 mm - 30 cm - 50 szt. Op. 10
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Proszek do gruntownego usuwania zanieczyszczeń z narzędzi ze stali nierdzewnej - opakowanie 80-90g op. 3
2. Łagodny, niezawierający związków krzemowych środek do ręcznego czyszczenia szkła, porcelany, ceramiki kuchennej, powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, emalii oraz płyt ceramicznych z osadów kamienia
i tłuszczu zawierający ethylenodioxydimetanol w opakowaniu 750 ml op. 5
3. Preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach
i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający
w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. op. 5
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna
z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza
w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia
z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy
i jednoznaczny w interpretacji. Posiadający oświadczenie producenta testu
o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Posiadający poświadczenie aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. op. 15
2. Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. op. 2
3. Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już
w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. op. 7
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów. Rozmiar : 160mmxx 70 m op. 10
2. Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar : 220mm x 70 m op. 10
3. Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar : 285mm x 70 m op. 10
4. Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar : 320mm x 70 m op. 10
5. Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar: 470mmx70m op. 10
RAZEM

Wymagania dotyczące opakowania:
Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, zgodnych z poniższymi parametrami: gramatura polyolefinu 93g/m²,folia 6- warstwowa, grubość folii 50 µm, zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5, temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, posiadający certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, posiadający certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą: tlenkiem etylenu i parą wodną – posiadający potwierdzenie bariery mikrobiologicznej przez niezależną jednostkę notyfikowaną,

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Rękawy foliowo-papierowe płaskie 50mm x 200m.Pakowane pojedyńczo. szt. 10
2. Rękawy foliowo-papierowe płaskie 75mm x 200 m.Pakowane pojedyńczo. szt. 60
3. Rękawy foliowo-papierowe płaskie l00mmm x 200mPakowane pojedyńczo. szt. 60
4. Rękawy foliowo-papierowe płaskie l20-125 mm x 200 mPakowane pojedyńczo. szt. 25
4. Rękawy foliowo-papierowe płaskie l50mm x 200 mPakowane pojedyńczo. szt. 10
5. Rękawy foliowo-papierowe płaskie 200mm x 200 mPakowane pojedyńczo. szt. 15
6. Rękawy foliowo-papierowe płaskie 250mm x 200 m.Pakowane pojedyńczo. szt. 15
7. Rękawy foliowo-papierowe płaskie 300mm x 200 mPakowane pojedyńczo. szt. 10
8. Rękawy foliowo-papierowe płaskie 350mm x 200 mPakowane pojedyńczo. szt. 5
9. Rękawy foliowo-papierowe płaskie 380-400 x 200 mPakowane pojedyńczo. szt. 5
RAZEM

"Wymagania dotyczące opakowania:
Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów, zgodnych z poniższymi parametrami: - gramatura papieru 70g/m2
- grubość folii 52 µm
- folia 8-warstwowa,
- zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego o powierzchni min 1cm2, jednolity bez prążków,
- kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu
- oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena jakości

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Autoczytnik przeznaczonego do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla Ethernet, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. miesiące 12
2. Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Posiadający zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Opakowanie zawiera: 25 zestawów / opakowanie oraz 25 kontrolerów/opakowanie op 10
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Naboje gazowe będące wyrobem medycznym do posiadanego sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl oraz 5GS. szt. 240
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do sterylizacji parą wodna i/ lub nadtlenkiem wodoru o ostatecznym odczycie po 24 minutach. Wskaźniki inkubowane w 4 komorach o kształcie litery "D", czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na inkubatorze za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskaźnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera , w celu wydruku raportu z wynikiem inkubacji testu biologicznego. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia . Ilość 4 szt autoczytników(w zależności od zapotrzebowania i cena za dzierżawę za miesiąc będzie odpowiednio przeliczona) miesiąc 12
2. Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników. Psiadający zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. op 80
3. Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Psiadający zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wielkość testu: 5,1x1,9cm. Wskaźniki pakowane po 500sztuk. op 5
4. Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego, posiadający referencyjne pole zmiany koloru .Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. szt 1600
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Taśma wzmocniona neutralna 25 mm x 50m, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju. szt 100
2. Taśma wzmocniona ze wskaźnikiem na parę wodną 24mm-25mm x 50m, Typ 1 wg ISO 11140-1:2014, posiadająca oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1:2014, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju. szt 80
3. Papierowe plomby do posiadanych pojemników sterylizacyjnych ze
wskaźnikiem sterylizacji parowej samoprzylepne. Wymiary: 35x74 mm, 1000 sztuk w opakowaniu op 5
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Koszyk stosowany dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.
Posiadający: Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane, zaokrąglone krawędzie. Pokrywa połączona z dnem,
zamykanie zaciskiem
Wykonany z niemagnetycznej stali 304.
Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm. Rozmiar 70x70x30 mm szt 2
2. Koszyk stosowany dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.
Posiadający: Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane, zaokrąglone krawędzie. Pokrywa połączona z dnem,
zamykanie zaciskiem
Wykonany z niemagnetycznej stali 304.
Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm. Rozmiar: 80x80x40mm szt 2
3. Mata silikonowa do koszy o wym. 250 x 240mm w kolorze niebieskim lub zielonym, dostosowana do mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Posiadająca kolczyste wypustki stabilizujące narzędzia na macie zapobiegające ich przesunięciu. Odporna na temperaturę -40°C - +230°C szt 10
4. Rękawica ochr. silikonowa
35 cm, pięciopalczasta odporna na temp. -40°C - +240°C, można myć w myjni
dezynfektorze, uniwersalny
rozmiar, niebieskie, bez lateksu ( para) para 3
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Przewlekana etykieta syntetyczna
160mm x 35mm odporna na dezynfekcję oraz temperaturę 134°C.Kolor biały. Opakowanie: 250 szt. op 8
2. Osłonka do narzędzi plastikowa, odporna na temperaturę 134°C,rozmiar
25 x 105 mm przeźroczysta. Opakowanie 1000 sztuk. op. 2
3. Osłonka do narzędzi plastikowa, odporna na temperaturę 134°C, rozmiar
10 x 60mm przeźroczysta
Opakowanie 1000 sztuk. op. 2
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Test symulacyjny Bowie - Dick. Pakiet uzupełniający Zawierający 500 sztuk testów samoprzylepnych, paskowych pokrytych
Polimerem oraz 1 uszczelkę do przyrządu. Do pakietu dołączone 3 sztuki przyrządu rurowego PCD kompatybilne z testem.Do pakietu uzupełniającego Bowie – Dick zostaną przekazane 3 sztuki przyrządu rurowego kompatybilnego z testem op. 3
2. Etykiety ze wskaźnikiem procesu do sterylizacji parowej, podwójnie przylepne, rozmiar 55 x 33 mm, opakowanie
a’1000 szt. op. 8
3. Samoprzylepny, Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych zintegrowany wskaźnik typ 5 wg EN ISO 11140-1 dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu . W opakowaniu 400 szt. op. 20
4. Taśma wzmocniona ze wskaźnikiem na parę wodną 24mm-25mm x 50m, Typ 1 wg ISO 11140-1:2014, do oklejania pakietów szt 100
5. Taśma wzmocniona neutralna o szerokości 25 mm. Dł. 50 mb do oklejania i opisu pakietów szt 80
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Samoprzylepne foliowe torebki osłonowe, wykonane z trwałego polietylenu, wydłużające okres przechowywania materiału sterylnego. Torebki posiadają zabezpieczenie zapobiegające przed kondensacją wewnątrz torebki oraz możliwość łatwego i bezpiecznego otwierania. Rozmiar: 380-400 x760 mm. Opakowanie: 100 szt op. 5
2. Samoprzylepne foliowe torebki osłonowe, wykonane z trwałego polietylenu, wydłużające okres przechowywania materiału sterylnego. Torebki posiadają zabezpieczenie zapobiegające przed kondensacją wewnątrz torebki oraz możliwość łatwego i bezpiecznego otwierania. Rozmiar: 385-400 x 490-550 mm. Opakowanie: 250 szt op. 3
3. Samoprzylepne foliowe torebki osłonowe, wykonane z trwałego polietylenu, wydłużające okres przechowywania materiału sterylnego. Torebki posiadają zabezpieczenie zapobiegające przed kondensacją wewnątrz torebki oraz możliwość łatwego i bezpiecznego otwierania. Rozmiar: 585 -600 x700 -765 mm. Opakowanie: 100 szt. op. 5
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Włóknina do sterylizacji, wolna od lateksu,o gramaturze min. 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie w kolorze niebieskim (fioletowym),wymagana do sterylizacji parą wodna i tlenkiem etylenu . Rozmiar 60x60cm szt. 3000
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Sprawdzian służący do kontroli prawidłowości doboru parametrów temperatury i nacisku w czasie zgrzewania. Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe opakowanie 250 szt Op. 6
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wskaźnik w technologii typ 6, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Posiadający poświadczony aktualny dokument producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Op. 10
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych zintegrowany wskaźnik typ 5 wg EN ISO 11140-1 dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu – 100% EO, mieszaniny
z hydroxyfreonem lub CO2. Posiadający deklaracje zgodności potwierdzającą typ wskaźnika. Posiadający poświadczony aktualny dokument producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Op. 10
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet.
Możliwość zapisu 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak:
- w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora,
numer cyklu, kod pakietu,
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji,
- w rzędzie trzecim – datę ważności
Gwarancja min 24 m-ce (obejmuje serwisowanie, przegłądy min 1 raz na rok , dostarczenie zamiennika na czas serwisowania i na czas naprawy jesli takowa wystąpi. ) szt 7
2. Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z poz nr 1 zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1
opakowanie zawiera 12 rolek po 750 szt. etykiet na rolce. Do każdego opakowania dołączony wałek z tuszem (9000 szt.etykiet) op. 12
3. Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z poz nr 1 z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1
opakowanie zawiera 12 rolek po 750 szt. etykiet na rolce. Do każdego opakowania dołożony wałek z tuszem. op. 6
RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena jakości

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

10.1.6 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą na Cześć nr 7, 20 egzemplarze zaoferowanych produktów w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz dokonania oceny jakościowej. Wymagana ilość egzemplarzy produktów: (zalecane jest wypełnienie Załącznika nr 5 do SWZ wykaz próbek).

Pakiet nr 7: poz. 3 – 10 mb

Pakiet nr 20: poz. 1 – 1 szt., poz. 2 i 3 po 1 rolce dla każdej pozycji

PRÓBKI NALEŻY OPISAĆ NUMEREM SPRAWY I NAZWĄ POSTĘPOWANIA tj:

PRÓBKI do postępowania pn. Dostawy materiałów do sterylizacji

Sprawa nr: 70/ZP/2022

Egzemplarz produktu zostanie wykorzystany do oceny jakościowej i nie podlega zwrotowi. Egzemplarze produktu, jako elementy oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert.

Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt.4 Pzp próbki są składane z wyłączeniem zapisów o elektronizacji, należy je złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 24.3 SIWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
10.1.1 Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów,
10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy,
10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
10.1.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu),
10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
16. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty Sprzedającego na wniosek którejkolwiek ze stron, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego lub też dotyczą:
1) zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru,
2) wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego,
3) zmiany danych Sprzedającego ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności
5) zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe
6) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
7) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
8) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
9) zmiany stawki podatku VAT na towar,
10) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Kupującego,
11) innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie towarów na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
3. Strony ustalają, iż zmiana numeru katalogowego, nazwy przedmiotu zamówienia, liczby opakowań, wielkości opakowań niepowodującej zmiany przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tym fakcie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap: /5wszkzp/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

9.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Zobacz inne

Prawo