Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351287/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie prac remontowych, renowacyjnych i konserwatorskich na fontannie „Szermierz” na placu Uniwersyteckim we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150142

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Długa 49

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-633

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: uzpnz@zdium.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie pasem drogowym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351287

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00336675/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
3

Po zmianie:
2

Zobacz inne

Prawo