Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Narew, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351301/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA NAREW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa węgla w sezonie grzewczym 2022/2023 na potrzeby Gminy Narew.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NAREW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 101

1.5.2.) Miejscowość: Narew

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-210

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 6816016

1.5.8.) Numer faksu: 85 8733535

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: narew@narew.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.portals.narew.gmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa węgla w sezonie grzewczym 2022/2023 na potrzeby Gminy Narew.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5032780f-3594-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00122080/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2021/2022 na potrzeby Gminy Narew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komputer i łącze internetowe.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia pn.: Sukcesywna dostawa węgla w sezonie grzewczym 2022/2023 na potrzeby Gminy Narew obejmuje sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem węgla kamiennego (kostki grubej) w ilości ok. 230 ton do kotłowni osiedlowej Urzędu Gminy Narew.
2. Wymagania jakościowe dotyczące materiału opałowego węgiel kostka gruba:
Wartość dopuszczalna
Parametr jednostka minimum maksimum
Wartość opałowa Mj/kg 22
Zawartość siarki % 0,5 1,7
Zawartość popiołu % 12
Zawartość części lotnych % 35
Zawartość wilgoci % 20
Wymiar ziarna mm 100 200
3. W toku realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości dostarczanego węgla w zakresie: zwiększenia do 15%, zmniejszenia do 15% względem ilości ton wskazanych w ust. 1. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostarczanych ton węgla uzależnione będzie od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym 2022/2023 i decyzji Zamawiającego. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości ton nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do celów opałowych.
5. Wykonawca do każdej dostawy węgla dostarczy aktualne świadectwo jakości dostarczonej partii węgla, dokument dostawy z ilością i miejscem dostarczonego węgla oraz ewentualne inne dokumenty wymagane prawem. Brak w/w dokumentów będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej partii węgla. Taki przypadek będzie traktowany jak niedostarczenie patii przedmiotu zamówienia w terminie.
6. Sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie na podstawie telefonicznego, emailowego lub pisemnego zamówienia złożonego przez przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy.
7. Jednorazowa dostawa nie mniejsza niż 1 tona.
8.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem samochodowym o ładowności do 10 ton, na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
9. Węgiel, który będzie dostarczany do Zamawiającego musi być suchy. W przypadku wystąpienia opadów podczas transportu, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć węgiel przed zamoknięciem. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy mokrego węgla. Koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca. Taki przypadek będzie traktowany jak niedostarczenie partii przedmiotu zamówienia w terminie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczanego węgla, co oznacza że każda dostawa przed rozładunkiem może zostać skierowana na wagę firmy Pronar Sp. z o. o. w Narwi. Weryfikacja tonażu węgla odbywa się na koszt Wykonawcy. W przypadku niezgodności deklarowanej wagi z rzeczywistą, taki przypadek będzie traktowany jak niedostarczenie partii przedmiotu zamówienia w terminie.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poddania kontroli dostarczonego przedmiotu zamówienia w celu sprawdzenia zgodności dostarczanego węgla z parametrami określonymi w SWZ. W przypadku niepełnienia parametrów, kosztami przeprowadzonych badań Zamawiający obciąży wykonawcę. Ponadto wykonawca na własny koszt opróżni miejsce dostawy z węgla nieodpowiadającego parametrom i dostarczy niezwłocznie nowy spełniający parametry określone w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24311800-5 - Węgiel

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium:
1) cena ofertowa brutto - 60%
2) termin dostaw cząstkowych - 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 4 do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360
z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji,
4) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: :1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 10 Projektu umowy - załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo