Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mińsk Mazowiecki, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351312/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa DP nr 4318W gr. powiatu–Okuniew–Halinów–Brzeziny–do DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 219

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpmm@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa DP nr 4318W gr. powiatu–Okuniew–Halinów–Brzeziny–do DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af83df0b-29c3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008395/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-do DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/337b8f48-90aa-461f-b49a-65f4810ce246

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/337b8f48-90aa-461f-b49a-65f4810ce246, https://epuap.gov.pl/wps/portal, zdpmm@wp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa odbiorcy: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSK MAZOWIECKIM) za pośrednictwem formularzy udostępnionych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” lub za pomocą poczty e-mail zdpmm@wp.pl
1.1 Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy składać przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
1.2 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) składane są przez Wykonawcę elektronicznie za pośrednictwem:
1.2.1 dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana lub
1.2.2 poczty elektronicznej, na adres e-mail zdpmm@wp.pl
1.3 Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych: .pdf oraz .zip, .7z (formaty poddające dane kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub nr sprawy a także identyfikatorem postępowania dostępnym na miniPortalu.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAP).
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisanych profilem zaufanym, który wynosi max. 10 MB oraz na ograniczenie wielkości pliku podpisanego w aplikacji eDOApp służącej do składania elektronicznego popisu osobistego, który wynosi max. 5 MB.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub e-mail.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, e-mail: zdpmm@wp.pl
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt: e-mail iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub listownie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3.272.64.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny – do DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek”. Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, wykonanie chodnika z dopuszczenie ruchu rowerowego z betonu asfaltowego i zjazdów wraz z podbudową, profilowanie rowów, usunięcie drzew, ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, budowę dwóch kładek dla pieszych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 15 do SWZ – dokumentacja określająca przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w kontroli nad robotami budowlanymi – branża mostowa

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w kontroli nad robotami budowlanymi – branża drogowa

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1.500.000,00 PLN.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w SWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm. Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem 20 pkt 1.2SWZ) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca (firma) spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego (budowli przeznaczonej do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę), przepustu o szerokości w świetle konstrukcji min. 4,0 m lub tunelu, każda o wartości zrealizowanych robót minimum 500.000,00 złotych,
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług:
 kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej lub równoważne do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem oraz należącym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne
 kierownikiem robót posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne oraz należącym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne.

Warunek dysponowania osobami zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: jedną osobą, która posiada uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej lub równoważne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jedną osobą, która posiada uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
lub jedną osobą, która posiada zarówno uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej lub równoważne oraz uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. A jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów także na podstawie złożonego oświadczenia podmiotu, które stanowi wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ
A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem 20 pkt 1.2SWZ): wykazu robót budowlanych wraz z dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz wykazu osób.

W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje:
a) wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
b) uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także
c) zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług trans granicznych.
1.5. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w SWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm . Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
2. Udostępnianie zasobów - zgodnie z Rozdziałem 19 pkt 2 SWZ
3. Regulacje dotyczące podwykonawstwa - zgodnie z Rozdziałem 19 pkt 4 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ);
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą (wzór stanowi Załącznik nr 12 do SWZ)
2. Dokumenty wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
2.1 zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1. ppkt b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez jego złożeniem.
2.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca powołuje się na Podwykonawcę niebędącego podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zamawiający żąda przedstawiania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podwykonawcy, o ile na tym etapie jest znany, podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w Załączniku nr 13 do SWZ.
4. Jeżeli wykonawca powołuje się na podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zamawiający żąda przedstawiania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1.
5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1.500.000,00 PLN,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ);
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Wzór tabeli – wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 10 do SWZ, do którego należy dołączyć dowody)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. formularz ofertowy – do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie wymagane informacje;
2. kosztorys ofertowy – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
3.1 w przypadku samodzielnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa Wykonawca zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
3.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
4. oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna);
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub (elektronicznym) podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub (elektronicznym) podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
6 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wraz z oświadczeniami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ – jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów;
8. wadium złożone zgodnie z Rozdziałem 26.
9. Do oferty można załączyć:
9.1 tabelę, o której mowa w rozdziale 16 pkt 2.3 SWZ(jeśli Wykonawca chce uzyskać punkty w kryterium „doświadczenie w kontroli nad robotami budowlanymi – branża mostowa” do oferty musi załączyć tabelę zgodnie z Załącznikiem nr 6.1 do SWZ zawierającą wytyczne zawarte w rozdziale 16 pkt 2.3SWZ)
9.2 tabelę, o której mowa w rozdziale 16 pkt 2.4 SWZ(jeśli Wykonawca chce uzyskać punkty w kryterium „doświadczenie w kontroli nad robotami budowlanymi – branża drogowa” do oferty musi załączyć tabelę zgodnie z Załącznikiem nr 6.2 do SWZ zawierającą wytyczne zawarte w rozdziale 16 pkt 2.4SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Nr 83 9226 0005 0001 4022 2000 0020, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na: ……………………………………………………”
5. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wskazanym w pkt 4.
8. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
9. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna), musi zawierać:
9.1. wskazanie nazw wszystkich konsorcjantów lub podanie informacji, że Wykonawca (LIDER) działa w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub
9.2. zapisy w treści gwarancji/poręczenia mówiące o poszerzeniu odpowiedzialności wystawcy gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium wystąpią „ z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada” lub „z przyczyn, za które Wykonawca jest odpowiedzialny” lub
9.3. zapisy w treści gwarancji/poręczenia, że odpowiedzialność odnosi się nie tylko do okoliczności leżących po stronie wykonawcy, ale również po stronie podmiotów z nim powiązanych, współwykonawców itp.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z Rozdziałem 26 pkt 12 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) pkt 5, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oraz oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obydwie Strony, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
2. Rodzaje i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w paragrafie 17 projektowanych
postanowień umowy - załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, Wykonawca przekaże je wydzielone i odpowiednio oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip, .7Z). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo