Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351404/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

"DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
24/CATER/DCZP/2022/US - Przygotowanie i dystrybucja posiłków dla pacjentów „DCZP” sp. z o.o. przy ul. Wybrzeże J.C. – Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021184819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-226

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 505247231

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dczp.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

24/CATER/DCZP/2022/US - Przygotowanie i dystrybucja posiłków dla pacjentów „DCZP” sp. z o.o. przy ul. Wybrzeże J.C. – Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40080c37-359d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00322841/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem „platformy zakupowej Open
Nexus” dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw lub
poczty elektronicznej na adresy e-mail osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktu z
Wykonawcami.
UWAGA! Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania Oferty.
Złożenie
oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez
Wykonawców nie posiadających konta na platformie zakupowej. W celu założenia konta na Platformie
Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować
zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców
niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane
będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
• Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie
zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem
terminu otwarcia ofert.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej
się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/CATER/DCZP/2022/US

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu posiłków
dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o., z siedzibą przy ul. J.
C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, w pomieszczeniach kuchennych, o których mowa w
załączniku nr 8 do SWZ oraz ich dystrybucja na oddziały „DCZP" sp. z o.o. wskazane w
załączniku nr 6 do SWZ.
Zamawiający szacuje w ramach zawartej umowy średnią miesięczną ilość posiłków dla
pacjentów na poziomie:
1) Liczba śniadań: 9 300
2) Liczba obiadów: 7 100
3) Liczba kolacji: 7 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;
Wykluczenie Wykonawcy następuje na zasadach określonych w art. 111 ustawy Pzp.
Zgodnie z Art. 112 ust 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy spełniają warunki:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiadania uprawnienia
do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności. Potwierdzeniem spełnienia
tego warunku będzie dokument poświadczający uprawnienia na wykonanie działalności
gospodarczej w zakresie prowadzenia usług cateringowych/żywienia grup.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie
OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej usługi żywienia przez cały
okres trwania umowy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który, dysponuje osobami, które
będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj.:
• minimum jedna osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości świadczonej usługi, posiadająca
minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z realizacją żywienia
(tj. kierownik obiektu, szef kuchni lub jego zastępca, itp.)
• co najmniej jedna osoba, pełniąca funkcję dietetyka posiadająca co najmniej roczne
doświadczenie na stanowisku dietetyka w zakresie świadczenia usługi całodziennego żywienia
zbiorowego legitymująca się wyższym wykształceniem o profilu dietetyka, żywienie człowieka
lub pokrewne.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust
1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziały w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
– załącznik nr 4
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
 Aktualną na dzień składania ofert decyzja miejscowo właściwego Państwowego Inspektora
Sanitarnego, wydana na podstawie przepisów z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2021) stwierdzającą, że zakład (kuchnia, stołówka), w którym będą
przygotowywane posiłki spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej
jakości zdrowotnej w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy ora
świadczenia usług cateringowych.
 Wykaz osób zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale 13 SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
 Kopię polisy ubezpieczeniowej OC dla prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia oraz utrzymywania przedmiotowego ubezpieczenia przez cały okres trwania
umowy.
 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Do oferty wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego załącza pisemne zobowiązanie tego
podmiotu albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot
trzeci w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w pkt. 8.3 sporządzonym wg załącznika nr 3 do SWZ, przedstawia oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na jego zasoby, wg
wzoru oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.3.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą
albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są jedynie w granicach
określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 454 i następne PZP, i
wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Za
nieistotne zmiany Umowy Strony uznają w szczególności zmianę nazw oddziałów i kuchenek
oddziałowych.
Strony dopuszczają zmianę terminu/okresu obowiązywanie Umowy pod warunkiem zachowania
wartości brutto (maksymalnego wynagrodzenia łącznie Wykonawcy) określonej w § 9 ust. 2
Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeżeli Zamawiający zdecyduje o przeprowadzeniu negocjacji, zastrzega sobie prawo do
skierowania zaproszenia do maksymalnie 3 Wykonawców, którzy złożą oferty najkorzystniejsze
wg kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Zobacz inne

Prawo